Programes integrals

  • Nom: Programa Integral
  • Descripció: Programa adreçat a  joves de la comarca, 20 dels quals seran acompanyats pel Consell Comarcal. Té per objectiu la inserció laboral o el retorn del jovent al sistema educatiu. S’ofereix l’acompanyament personalitzat durant un any per orientar als i les  participants i millorar les possibilitats d’accedir al mercat de treball. Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Rubí , Sabadell i Terrassa són entitats agrupades amb les que es desenvolupa conjuntament el programa.
  • Participants: Joves de 16 a 29 anys que necessiten un procés de reflexió i d’orientació per dirigir les trajectòries educatives  i/o professionals i que es trobin en situació d’atur.
  • Calendari execució: gener a desembre 2016
  • Pressupost i finançament: 473.911’36 euros finançats pel SOC.