Portada > Consell Comarcal > Serveis > Àrea de Desenvolupament Econòmic Local > Cooperació i coordinació territorial > Història de la concertació: Pacte per l’Ocupació i Copevo

Història de la concertació: Pacte per l’Ocupació i Copevo

Documentació de referència

  • El Pacte per l’Ocupació del Vallès Occidental

 L’any 1997, es conforma el Pacte per a l’Ocupació del Vallès Occidental, constituït pels 23 ajuntaments, les patronals i els sindicats de la comarca, amb la coordinació del Consell Comarcal. Es tractava d’una experiència pionera i innovadora d’àmbit europeu, de cooperació entre administracions locals i els agents econòmics i socials. A partir de l’any 2001, es subscriuen els Pactes Locals per a l’Ocupació de Sabadell i Terrassa.

El 14 de febrer de 2005, el Consell de Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), va aprovar les bases per a un nou model de gestió descentralitzada de Polítiques Actives d’Ocupació (PAO). En aquest context durant l’any 2005, el Pacte per a l’Ocupació del Vallès Occidental, conjuntament amb els pactes locals de Sabadell i Terrassa, promouen la constitució d’un consorci realitzant diversos estudis, treballs tècnics i simulacions, que culminen en una proposta d’estatuts i model de programació que compta amb el recolzament del SOC.

  • El Consorci per l’Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental - Copevo

Creat l’any 2006 i configurat pels ens locals de la comarca amb la cooperació i participació dels agents socials. Va tenir com a finalitat la concertació pública i privada en el desenvolupament de les po­lítiques d’ocupació i dinamització econòmica de la comarca, mitjançant la participació, implicació i optimització dels recursos entre els agents consorciats i territorials. La seva activitat es va articular entorn el  Pla estratègic Vallès Avança, document d’acord que establia les línies estratègiques i els programes a seguir per part del Copevo en el període 2008-2013 pel que fa a ocupació, desenvolupament i promoció econòmica.
I a partir de tres plans d’acció bianuals corresponents als períodes 2010-2011, 2012-2013 i 2104-2015. El conjunt de programes, projectes i serveis impulsats i desenvolupats es van articular segons les línies d’actuació establertes en aquests marc, que es poden resumir i integrar en les següents:

  • Dinamització territorial i promoció de l’activitat econòmica.

  • Foment de l’emprenedoria i la competitivitat empresarial.

  • Foment de l’ocupació i la igualtat d’oportunitats.

  • Concertació, planificació i cohesió territorial.

 

Plans d'acció

Memòries d'actuació