Portada > Consell Comarcal > Serveis > Àrea de Territori i Cooperació Local > Serveis tècnics de suport als municipis

Serveis tècnics de suport als municipis

Els serveis tècnics de suport als municipis duen a terme projectes conjunts amb els ajuntaments. Proporcionen assessorament tècnic a ciutadans i entitats, i duen a terme projectes i presten assistència als ajuntaments, en àmbits ben diversos.

Territori

En matèria de territori i medi ambient es desenvolupen tasques d’un ampli ventall:

Manteniment de la cartografia comarcal

En col·laboració amb administracions i institucions públiques; segona versió del Mapa topogràfic de Catalunya 1:25 000 (MTC25) amb l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Actuacions d’inventari dels camins comarcals i del seu estat i usos

En coordinació amb administracions i particulars, s’han fet estudis i diagnosis en relació amb l’accés, les necessitats de manteniment, o la difusió per a una mobilitat i un ús sostenible.

Mobilitat i infraestructures de transport

Participació en els treballs i estudis promoguts per administracions i agents supracomarcals sobre la comarca del Vallès Occidental.  

Tràmits d’informe: amb informe preceptiu (ampliació d’horaris comercials, aprovació dels Plans d’Autoprotecció, variació de límits dels termes municipals, accés motoritzat al medi natural, arbres d’interès comarcal) o només a demanda dels ajuntaments (urbanístic, mediambiental, línies de transport de viatgers, intervencions arqueològiques).

Suport als ajuntaments per prevenir l’abandonament i maltractament d’animals domèstics i fomentar-ne la tinença responsable: s’ha redactat l’estudi i pla de treball “Situació i proposta de línies d’actuació sobre la tinença d’animals domèstics de companyia a la comarca del Vallès Occidental”.

Obres

Des del Consell comarcal es redacten, gestionen i es fa la direcció de projectes d’obra als edificis de gestió comarcal, o a espais municipals en conveni amb els ajuntaments (informes, recerca de finançament, contractació i seguiment del manteniment, certificació energètica).

Gestió del PUOSC municipal

El Consell Comarcal tramita la documentació justificativa i el pagament de les subvencions de les obres municipals incloses en el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya PUOSC atorgades fins el 2012, com a entitat col·laboradora de la Generalitat de Catalunya, i realitza un seguiment tècnic i administratiu de les actuacions.

Durant el mandat 2011-2015 s’ha fet el seguiment de 58 expedients d’obres incloses en el PUOSC (6 corresponents al quadrienni 2004-2007 i 52 corresponents al quinquenni 2008-2012), que sumen una subvenció total atorgada de 9.222.486,58 euros.

Enginyeria

Des del Consell Comarcal es porten a terme diferents tràmits en l’àmbit de l’Enginyeria:

Tràmit d’informe de llicències ambientals d’activitats econòmiques

El Consell Comarcal facilita assistència tècnica per a la tramitació de les llicències ambientals als municipis de la comarca que tenen menys de 50.000 habitants i no disposen d’un servei propi.

Des de l’any 2012, que les actuacions d’avaluació ambiental de les activitats sotmeses a llicència ambiental municipal es van incorporar a l’Àrea de Cooperació Local i Territori, s’han tramitat 114 expedients i s’han generat ingressos per import total de 26.350,58€ en concepte de taxa per actuacions d’avaluació ambiental (ordenança fiscal nº9).

El gener de 2014 va entrar en vigor la modificació de l'ordenança fiscal nº9 de la taxa per a les actuacions d'avaluació ambiental en base a l’estudi econòmic realitzat per l’Àrea de Cooperació Local i Territori que per el càlcul de la taxa té en compte el tipus d’activitat i la seva dimensió i, alhora contempla taxes per a l’informe dels controls i modificacions dels expedients d’activitats ja iniciats (amb exempcions).

Instal.lacions de la seu i de Mercavallès

El Consell Comarcal s’ha fitxat com a objectiu corregir els efectes ambientals, econòmics i socials produïts pels diferents consums energètics en les instal·lacions comarcals. En aquest sentit, s’està treballant amb la voluntat i el compromís de gestionar, millorar i reduir el consum d’energies fent un ús responsable i sota paràmetres d’estalvi i d’eficiència energètica. Per assolir aquest objectiu es realitzen tasques d’inspecció, informes tècnics d’avaluació, contractacions i seguiment del manteniment i dels consums de les instal·lacions comarcals.

Instal·lacions del projecte “Boscos del Vallès”

Com a treballs d’enginyeria també es fa la redacció i tràmit dels avantprojectes i projectes d’instal·lació de plantes d’energia tèrmica, dins del Servei Comarcal de Biomassa Forestal.