Servei de Transport escolar

Carnet de transport escolar 2019 - 2020
Carnet de transport escolar 2019 - 2020

Servei de transport escolar

El Consell Comarcal gestiona el servei transport escolar per delegació de la Generalitat de Catalunya. Amb la finalitat de poder oferir aquest servei es formalitza un conveni de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament, que aporta part del finançament.

El servei de transport escolar en la modalitat obligatòria i gratuïta s’adreça a l’alumnat que, a proposta dels Serveis Territorials d’Ensenyament, ha d’escolaritzar-se fora del seu municipi de residència. Així mateix, el servei en modalitat no obligatòria i subjecte al pagament de preu públic s’adreça a determinat alumnat d’ensenyaments obligatoris que s’ha de desplaçar a centres docents del mateix municipi però distants del seu lloc de residència. En aquesta segona modalitat, el servei és prestat en funció de les consignacions pressupostàries existents i de factors que es recullen a les Disposicions de gestió del servei no obligatori que complementen el Reglament i que s’actualitzen per a cada curs escolar.

L’import de preu públic que han d’abonar les famílies usuàries del servei en modalitat no obligatòria es manté constant des del curs 2013-2014, igualment es mantenen les reduccions d’aquesta tarifa per als segons, tercers i més germans usuaris del servei.

Des del curs 2011-2012 la Diputació de Barcelona atorga al Consell Comarcal subvencions dineràries destinades a la prestació dels serveis de transport escolar en modalitat no obligatòria, l’import acumulat ascendeix a més de 10 milions d’euros.

Balanç del curs escolar 2017-2018

Al llarg del darrer curs 2017-2018 s’han transportat 1.618 alumnes i 468 han estat beneficiaris d’un ajut al desplaçament directe o a través de convenis amb els ajuntaments de residència. Un total de 29 centres educatius de la comarca han estat vinculats al Servei de transport escolar del Vallès Occidental.

Al llarg del mes de febrer de 2018, el Protocol d’actuació del servei de transport escolar davant de situacions d’emergència amb afectacions a la xarxa viària i/o al servei s’ha activat en diferents ocasions coincidint amb diferents temporals de neu, arribant a l’anul·lació del servei el dimecres 28 de febrer, d’acord amb les indicacions emeses pel Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.

Nous contractes de servei a partir del curs 2018-2019

A finals de 2017, i abans de la convocatòria d’una nova licitació dels contractes del servei de transport escolar, es va actualitzar l’estructura de costos del servei de transport escolar al Vallès Occidental. Mitjançant aquesta estructura de costos s’ha homogeneïtzat el cost del servei i s’han donat valors objectius a cada ruta en funció de paràmetres com: la tipologia del vehicle, adaptat / no adaptat, els km recorreguts, les hores útils per expedició, els desplaçaments en buit, el posicionament dels vehicles, els costos de personal, els costos del vehicle, les assegurances, etc.

Al Juliol de 2018 el Ple Comarcal va aprovar l’adjudicació dels nous contractes del Servei de transport escolar obligatori i no obligatori de la comarca del Vallès Occidental, per als cursos 2018-2019 i 2019-2020, amb la possibilitat de pròrroga pel curs 2020-2021. En total s’han adjudicat 94 rutes de transport agrupades en 23 lots. Així mateix, i en compliment de l’acord comarcal, el Consell ha incorporat a la contractació l’obligació de l’adjudicatari d’aplicar a la plantilla que executi el servei el Salari Mínim Comarcal de 15.000 euros bruts anuals en la contractació de personal, equivalent a 14 pagues de 1.071,40 euros mensuals bruts.

Al procés de licitació del Servei de transport escolar s’han presentat 8 empreses diferents, de les quals 5 han resultat adjudicatàries. En total s’han adjudicat contractes amb un pressupost total de 5.811.607,64€ distribuïts en els exercicis 2018, 2019 i 2020. L’execució dels contractes s’iniciarà el dimecres 12 de setembre de 2018, primer dia lectiu del curs 2018-2019.

Les empreses adjudicatàries han estat les següents:

  • Autobuses de Granollers (Grup Sagalés). Lots 18, 19, 20 i 21
  • Autocares R. Font . Lots 2, 3 i 17
  • Empresa de Autocares Cer. Lots 7 i 23
  • RJ Autocares. Lots 6, 8, 14, 15, 16 i 22
  • UTE Bus Escolar Vallès. Lots 1, 4, 5, 9, 10, 11, 12 i 13

Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya