Servei de Transport escolar

El Consell Comarcal gestiona el servei transport escolar per delegació de la Generalitat de Catalunya. Amb la finalitat de poder oferir aquest servei, cada curs escolar, es signa un conveni de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament, que aporta el finançament.

El servei de transport escolar en la modalitat d’obligatori i gratuït s’adreça a l’alumnat que, a proposta dels Serveis Territorials d’Ensenyament, ha d’escolaritzar-se fora del seu municipi de residència. Així mateix, el servei en modalitat no obligatòria i subjecte al pagament de preu públic s’adreça a determinat alumnat d’ensenyaments obligatoris que s’ha de desplaçar a centres docents del mateix municipi però distants del seu lloc de residència. En aquesta segona modalitat, el servei és prestat en funció de les consignacions pressupostàries existents i de factors que es recullen a les Disposicions de gestió del servei que complementen el Reglament i que s’actualitzen per a cada curs escolar.

Al llarg dels darrers quatre cursos s’han transportat 9.770 alumnes i 5.231 han estat beneficiaris d’un ajut al desplaçament directe o a través de convenis amb els ajuntaments de residència. Un total de 89 centres educatius han estat vinculats al Servei de transport escolar del Vallès Occidental.

El import de preu públic que han d’abonar les famílies usuàries del servei en modalitat no obligatòria s’ha mantingut constant al llarg dels cursos, únicament el curs 2012-2013 va augmentar en un 1,70%. Igualment, s’ha mantingut la reducció d’aquesta tarifa per als segons, tercers i més germans usuaris del servei.

Des del curs 2011-2012 la Diputació de Barcelona atorga al Consell Comarcal subvencions dineràries destinades a la prestació dels serveis de transport escolar en modalitat no obligatòria, l’import acumulat ascendeix a prop de 6 milions d’euros.

Al gener de 2013 s’ha actualitzat el Protocol d’actuació del servei de transport escolar davant de situacions d’emergència amb afectacions a la xarxa viària i/o al servei. Aquest protocol s’ha activat coincidint amb diferents temporals de neu els mesos de febrer de 2012, 2013 i 2015 i durant l’episodi de fortes ventades que va patir la comarca al desembre de 2014.

A finals de 2014, i abans de la convocatòria d’una nova licitació de contractes del servei de transport escolar, es realitza un estudi tècnic que ha donat com a resultat una estructura de costos del servei de transport escolar al Vallès Occidental. Mitjançant aquesta estructura de costos, innovadora a Catalunya, s’ha pogut homogeneïtzar el cost del servei i donar valors objectius a cada ruta en funció de paràmetres com: la tipologia del vehicle, adaptat/no adaptat, els km recorreguts, les hores útils per expedició, els desplaçaments en buit, el posicionament dels vehicles, els costos de personal, els costos del vehicle, les assegurances, etc.

Al juny de 2015 s’adjudiquen els 22 nous contractes, amb un total de 106 rutes, del servei de transport escolar obligatori i no obligatori de la comarca del Vallès Occidental, per als cursos 2015-2016 i 2016-2017 i amb possibilitat de pròrroga pel 2017-2018.

Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya