Servei Comarcal de Biomassa Forestal

INFORMACIÓ COMERCIAL del Servei Comarcal de Biomassa Forestal
INFORMACIÓ COMERCIAL del Servei Comarcal de Biomassa Forestal

El projecte Boscos del Vallès és innovador a Catalunya, en primer lloc, pel fet de treballar en la prevenció d’incendis a través de la valorització de la biomassa forestal a escala comarcal. Però el que suposa una innovació que va més enllà és el fet que el Consell Comarcal  ha creat una competència pròpia i un nou  Servei Comarcal de Biomassa Forestal.

El Servei Comarcal de Biomassa Forestal (SCBF) és un servei públic que té com objectiu contribuir a la prevenció d’incendis forestals a la comarca promovent la gestió sostenible de la superfície forestal i la valorització de la biomassa per a la generació d’energia tèrmica.

Aquest servei permet aplicar recursos públics, tant en inversions com en mitjans humans, per promoure la valorització de la biomassa dels boscos de la comarca. En el marc d’aquest servei públic s’ha impulsat, mitjançant convenis de col•laboració interadministrativa, la construcció de dues calderes de biomassa i d’un Centre Logístic de Biomassa Forestal per donar servei a les dues calderes esmentades, més a d’altres que puguin adherir-se al Servei comarcal. La mobilització de fusta millora l’estat dels boscos, i com a resultat intensifica la prevenció d’incendis.

El Servei públic, atès que té un contingut econòmic, és susceptible d’explotació per part de subjectes privats i se’n pot contractar la seva gestió indirecta en la modalitat de concessió, mitjançant la qual l’empresa gestionarà el servei al seu propi risc i ventura.

El servei passa a incloure l’estratègia contínua en promoció de l’ús de biomassa a les actuacions de caràcter periòdic, d’arranjament d’infraestructures (d’abastament d’aigua, d’accessos, de telecomunicacions), a la col·laboració amb la federació d’ADF (formació, labors  de vigilància, coordinació de campanyes), i a la coordinació d’actuacions municipals davant els incidents forestals.

Qui pot ser usuari del Servei comarcal de biomassa forestal? 

Els usuaris del Servei comarcal de biomassa forestal poden ser administracions públiques, empreses o privats, titulars o gestors d’equipaments amb necessitats d’energia tèrmica, que amb el seu projecte, contribueixin a assolir els objectius marcats pel Servei Comarcal de Biomassa Forestal en el seu conjunt.

Inicialment el Servei comarcal de biomassa forestal compta amb dos tipus de serveis:

-          el subministrament d’energia tèrmica

-          el subministrament d’estella

Els primers usuaris per al subministrament d’energia tèrmica són el Consorci Sanitari de Terrassa i la Universitat Autònoma de Barcelona, que disposen de calderes de propietat del Consell comarcal, instal·lades a les seves dependències.

La capacitat de producció del centre logístic permet també la venda d’estella forestal a d’altres usuaris que es puguin adherir al Servei, mitjançant la signatura de convenis.  El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha aprovat un model de conveni que permet formalitzar l’adhesió al servei públic dels municipis de la comarca i el consegüent accés a l’estella forestal produïda al centre.

Les tarifes aprovades pel subministrament d’estella posada a sitja i a 30% d’humitat són:

            95 €/t per estella de qualitat P45S

            100 €/t per estella de qualitat P31,5S

Podeu consultar l’anunci d’informació pública sobre les tarifes aprovades en aquest enllaç.

Els requisits per esdevenir usuari comporten una declaració responsable sobre el manteniment de les instal·lacions en relació als nivells d’emissió.

Contacta amb el Servei Comarcal del Biomassa Forestal
Contacta amb el Servei Comarcal del Biomassa Forestal