Portada > Consell Comarcal > Serveis > Àrea de Serveis Generals > Servei de Recursos Humans

Servei de Recursos Humans

El Servei de Recursos Humans té com a objectiu plantificar i executar els processos de selecció i provisió de llocs de treball, gestionant el nomenament del personal funcionari i la contractació del personal laboral. Elabora el càlcul de les retribucions, dels costos de seguretat social, així com les possibles incidències que pugin afectar la seva vida laboral. Per altra banda, és l’encarregat de gestionar la formació del personal, planificar i adoptar les mesures de prevenció de riscos laborals i la gestió de permisos, entre d’altres. Tot això, amb la finalitat de dotar a l’organització d’una major eficiència i eficàcia en la gestió i, facilitar sinèrgies que permetin al mateix temps un major desenvolupament professional del conjunt del personal.

Actualment, la plantilla del Consell Comarcal del Vallès Occidental, com a conseqüència del procés de funcionarització impulsat per l’EBEP, està conformada en la seva gran majoria per personal funcionari. En la plantilla del personal laboral, es concentra la majoria del personal no estructural destinat al desenvolupament de programes de caràcter temporal.