Portada > Consell Comarcal > Serveis > Àrea de Govern > Servei d'Arxiu i gestió documental

Servei d'Arxiu i gestió documental

La Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català estipula que els documents dels consells comarcals formen part del patrimoni documental de Catalunya (art. 19.2.a). I la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents estableix que el tractament dels documents públics és responsabilitat directa dels seus titulars, regula l'organització i les funcions dels arxius públics i obliga les administracions a diposar d'un sistema de gestió i control dels documents.

Les administracions públiques han de disposar d'un únic sistema de gestió dels documents de què són titulars que abasti la producció, la tramitació, el control, l'avaluació i la conservació dels documents i l'accés en tot el seu cicle de vida. Així mateix, aquesta llei també disposa que les administracions públiques han de destinar els recursos necessaris per al tractament dels documents públics en el grau que la llei exigeix i que els drets dels ciutadans justifiquen.

El servei d'arxiu i gestió documental

El servei d'arxiu i gestió documental del Consell Comarcal és un servei de caràcter administratiu especialitzat en la gestió i el tractament dels documents en suport paper o electrònic i en la seva custòdia i disposició.

S'entén per document qualsevol informació recollida en qualsevol tipus de suport material, inclosos els electrònics. S'exclouen els exemplars no originals d'edicions o publicacions.

Els documents públics del Consell Comarcal són aquells que han estat generats o rebuts per:

  • La presidència, els consellers i els diferents òrgans, serveis i dependències comarcals.

  • Les persones físiques al servei del Consell Comarcal en l'exercici de les seves funcions.
  • Les persones físiques o jurídiques gestores de serveis comarcals amb tot allò que es relacioni amb la gestió dels esmentats serveis.

El servei d'arxiu i gestió documental comprèn tant els arxius de gestió de les unitats administratives en la fase de documentació activa com l'Arxiu central administratiu, que acull la documentació en fase semiactiva. La documentació de conservació permanent es transferirà a l'Arxiu Comarcal del Vallès Occidental per a la seva custòdia definitiva.

El sistema de gestió de documents

Un sistema de gestió de documents és el conjunt d'operacions i tècniques integrades en la gestió administrativa general, basades en l'anàlisi de la producció, la tramitació i els valors dels documents i destinades a la planificació, el control, l'ús, la conservació i l'eliminació o la transferència dels documents amb l'objectiu de racionalitzar-ne i unificar-ne el tractament i aconseguir-ne una gestió eficaç i rendible. Garanteix, d'altra banda, el dret dels ciutadans a un control de les seves dades personals i el dret d'accés a la documentació i de fiscalització de les actuacions de l'administració.

El sistema de gestió de documents controla tots els documents produïts o rebuts pel Consell Comarcal en l'exercici de les seves funcions i com a conseqüència de la seva activitat administrativa o representativa.

La normativa en administració electrònica, en procediment administratiu i en transparència i bon govern també estableixen la responsabilitat de cada admninistració en implantar un sistema de gestió dels documents en paper i electrònics que rep i produeix.

Podeu accedir a l'espai web de l'Arxiu Comarcal del Vallès Occidental fent clic sobre el banner.