Informes de població

A partir de les dades publicades anualment per Idescat corresponents al padró d’habitants, s’analitza l’evolució i característiques de la població a la comarca i els seus municipis, així com dels territoris veïns.