Informes específics

L'elaboració dels estudis tenen per objectiu dotar d'un major grau d'informació i concreció d'aquelles temàtiques claus pel desenvolupament del territori. En aquest sentit, la finalitat és disposar d'informació rellevant per a l'àmbit de la comarca però alhora de conclusions i propostes que permetin activar mesures proactives pel desenvolupament.

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Informe trimestral que té per objectiu disposar d'una radiografia general de la situació socioecònomica de la comarca. S'analitza l'evolució de l'estructura econòmica les tendència dels sectors i de les principals activitats econòmiques, el ritme de la contractació...

2013

 • Informe de previsió de la demanda de competències 
  L'Observatori del Vallès Occidental col•labora i realitza el testeig d’una eina de previsió de demanda de competències al mercat laboral de la comarca. Aquest és l’informe de resultats d’implentació de l’eina.

2012

 • Els Serveis Locals d’Ocupació 2011 (3a edició) 
  Radiografia de l’activitat que han desenvolupat els SLO de la comarca l'any 2011 i anys anteriors en relació a les persones i empreses beneficiàries a partir de dades quantitatives i entrevistes qualitatives.
 • Impacte del Programa Integral per l’Ocupació al Vallès Occidental (Febrer 2012)
  El document que us presentem té com a finalitat exposar i analitzar els principals indicadors de realització i de resultats del Programa Integral per l’Ocupació, executat a la comarca al llarg de l’any 2008, 2009 i primer semestre de 2010. Amb una inversió de poc més de 10M€ va suposar l’atenció a prop de 17.000 persones i més de 2.600 empreses en el seu conjunt.

2011

2010

 • Informe de Connectivitat dels Polígons d'Activitat Econòmica 2010 
  Informe sobre connectivitat en transport públic dels Polígons d'Activitat Econòmica del Vallès Occidental. Forma part d’un treball més ampli que té com a objectiu principal l’anàlisi de les principals característiques i necessitats dels PAE del Vallès Occidental. 

2009

Anàlisi de les activitats econòmiques de la comarca que al 31 de desembre del 2008 van generar ocupació respecte períodes anteriors.

2008

 • Anàlisi de comptes anuals 2004-2006 
  Anàlisi dels comptes anuals dels darrers tres anys disponibles (abasta el període 2004 a 2006) de més de tres centenars d’empreses a partir de la seva comparació amb les principals ràtios sectorials. El producte parteix del supòsit que, d’una o altra manera, l’evolució dels comptes anuals pot expressar de manera anticipada dificultats de l’empresa, en particular en relació a l’evolució conjunta del seu sector.

2007

 • Recull de dades 2006                                     
  Informació i anàlisi de l'evolució de les principals variables socioeconòmiques dels municipis de la comarca en els últims anys i durant el 2006.