Portada > Consell Comarcal > Serveis > Àrea de Govern > Observatori Comarcal > Comissió Mixta d'Observació Permanent de la Pobresa i les Desigualtats

Comissió Mixta d'Observació Permanent de la Pobresa i les Desigualtats

La Comissió Mixta d’Observació Permanent de la Pobresa i les Desigualtats del Vallès Occidental és un dispositiu de cooperació entre agents públics i privats de la comarca que actuen i tenen expertesa en l’àmbit de la prevenció i la reducció de la pobresa i les desigualtats.

Les funcions de la comissió són les següents:

 • Seguiment i avaluació permanent de la situació i evolució de les desigualtats i la pobresa a la comarca i els seus municipis.
 • Coordinar estratègies i actuacions amb altres iniciatives que s’estiguin desenvolupant per tal de millorar el coneixement disponible i el seu impacte.
 • Proposar i endegar iniciatives innovadores i compartides.
 • Elevar propostes i/o dictàmens als òrgans de decisió del Consell Comarcal o d’altres institucions.

Entitats membres de la comissió:

 • Consell Comarcal del Vallès Occidental
 • Ajuntament de Sabadell
 • Ajuntament de Terrassa
 • Ajuntament de Barberà del Vallès
 • Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
 • Ajuntament de Castellar del Vallès
 • Càritas
 • Creu Roja

Les principals línies de treball són les següents:

 • Observació permanent de les desigualtats i la pobresa al Vallès Occidental: Publicació d’informes il·lustratius fent seguiment dels principals indicadors de la pobresa i la desigualtat a la comarca.

 • Avaluació i impacte de les polítiques i programes públics i privats del sistema de protecció social: Publicació de treballs de recerca i informes d’avaluació sobre l’impacte de les actuals polítiques o programes específics del sistema de protecció social.

 • Exploració i valoració de nous models d'intervenció i cooperació: Treballs de recerca i exploració de la viabilitat de nous models i programes per incidir en la pobresa i la desigualtat al Vallès Occidental.

 • Dinamització i coordinació territorial: Difusió del coneixement mitjançant jornades temàtiques i articulació dels agents de la comarca a través de grups de treball específics.

Documents de recomanacions aprovats

Grups de treball específics

S’han creat diversos grups de treball amb professionals i experts per debatre i tractar en profunditat les línies temàtiques acordades per la Comissió: Grup de treball Model Garantia de Rendes i Grup de treball d’Habitatge.