Portada > Consell Comarcal > Serveis > Àrea de Govern > Observatori Comarcal > Estudis territorials > Temes centrals per al desenvolupament de polítiques comarcals

Temes centrals per al desenvolupament de polítiques comarcals

El principal objectiu de l’estudi és identificar els temes d’interès més rellevants per a la comarca  en el marc de l’Estratègia Europea 2020 i que són claus en el desplegament de les polítiques públiques impulsades i executades des de les administracions locals: Consell Comarcal, consorcis adscrits i ajuntaments.

El document s’estructura en dos grans blocs. El primer introdueix les bases de l’Estratègia Europea 2020, detallant quines són els objectius i els fons associats a la seva implantació; l’estat actual de desenvolupament a Catalunya i al Vallès Occidental i l ’estat dels indicadors de seguiment establerts per l’estratègia europea. El segon bloc presenta els temes centrals per a les polítiques públiques comarcals del mandat en curs, amb un recull inicial de dotze temàtiques de les quals s’exposa i analitza informació quantitativa  de  totes  les  escales territorials d’interès: europea, catalana, comarcal i local.