Portada > Consell Comarcal > Serveis > Àrea de Govern > Observatori Comarcal > Estudis territorials > Diagnosi i necessitats dels Polígons d'Activitat Econòmica

Diagnosi i necessitats dels Polígons d'Activitat Econòmica

En les darreres dècades s’estan produint grans canvis en l’estructura econòmica: la terciarització de la base econòmica, la fragmentació dels processos de producció, l’obertura de les economies dels estats i l’augment de les relacions comercials, són alguns dels processos més destacats que defineixen aquests canvis. Aquests processos, malgrat que tenen una naturalesa global, també tenen una clara incidència local, tant pel que fa als mecanismes mitjançant els quals els sistemes productius locals s’adapten a les noves condicions, com pel que respecta a les noves oportunitats que aquests reptes plantegen.

Els polígons industrials, en tant que espais especialitzats en activitats econòmiques, són els àmbits on aquests processos es materialitzen amb més força i esdevenen uns elements de gran importància per garantir la competitivitat econòmica.

El document que es presenta a continuació elaborat en el marc del projecte Activitats de Suport als Polígons d'Activitat Econòmica està estructurat en quatre punts que recullen informació sobre l’inventari, la localització, l’estructura i les característiques bàsiques dels PAEs del Vallès Occidental. A l’annex es recull l’inventari dels polígons efectuat per a cada municipi, els plànols de localització d’aquests PAEs als municipis i a la comarca i la caracterització per sectors econòmics de les activitats del conjunt dels polígons de cada municipi.