Servei de Transport Adaptat

El servei de transport adaptat té com a finalitat facilitar el transport a les persones discapacitades o amb dependència o problemes de mobilitat perquè puguin accedir als serveis socials d’atenció especialitzada o als que permetin garantir o afavorir la seva integració en l’entorn.

Des del consell es dóna suport econòmic als municipis per a la  prestació del servei, fent us dels fons provinents del Contracte Programa amb el departament de Benestar Social i Família de la Generalitat.