Portada > Consell Comarcal > Participació i Enquestes

Participació i Enquestes

Primera sessió del PEMV a Sabadell.
Primera sessió del PEMV a Sabadell.
Targetó properes sessions PEMV 2018.
Targetó properes sessions PEMV 2018.

El Codi Ètic i de Bon Govern del Consell Comarcal del Vallès Occidental aprovat el juliol de 2016 insta a potenciar la ciutadania activa, participativa i crítica a través de noves accions de participació ciutadana, ja siguin consultes, enquestes, processos participatius, xarxes socials, fòrums digitals o altres. I també insta a fer públics els compromisos de qualitat amb la ciutadania, a traves de cartes de serveis i desenvolupant sistemes i instruments que permetin l’avaluació i millora contínua dels serveis comarcals.

D’altra banda, la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern estableix que els usuaris tenen el dret d’ésser consultats periòdicament i de manera regular sobre llur grau de satisfacció pel que fa als serveis públics i les activitats gestionades per l’Administració pública.

Participació ciutadana

Actualment, el Consell Comarcal té activades les vies habituals per fomentar la participació ciutadana, però no disposa de cap ens de participació addicional. Tota la informació sobre noves vies de participació ciutadana així com les seves respectives Actes de reunió es publicarà en aquest apartat.

Pla Específic de Mobilitat del Vallès (PEMV)

La Generalitat de Catalunya, amb la la col·laboració dels Consells Comarcals del Vallès Occidental i l'Oriental, impulsa els treballs de redacció del Pla Específic de Mobilitat del Vallès (PEMV) orientat a millorar la mobilitat entre els municipis de les dues comarques.

En el context del Pla Metropolità de Mobilitat, el Pla de Mobilitat dels Vallesos se centra en tres objectius. D’una banda, analitzar la mobilitat i com afecta a les diverses infraestructures ja planificades. En segon lloc, abordar el transvasament global de passatgers i mercaderies: xarxa viaria, xarxa ferroviària, autobusos interurbans, intercanviadors, polítiques urbans d’aparcaments, tramvies, plataformes segregades d’autobusos... I en tercer lloc, analitzar l’efecte d’intercanvi modal de mercaderies que pot suposar la posada en marxa del corredor del Mediterrani. En aquest punt cal destacar que pot suposar transvasar bona part del transport de mercaderies que ara s’efectua per carretera i que congestiona de manera considerable l’AP7/B30.

En tot moment es parla de dibuixar les infraestructures de mobilitat i els serveis de mobilitat. En aquest segon cas, es fa referència a que no només es vol concebre la infraestructura necessària sinó també quin transport públic ha de passar-hi: línies d’autobusos, carres segregats per autobusos, intermodalitat, etc.

La primera sessió en va realitzar a la Fira Sabadell a finals de juny de 2017 amb un total de 50 participants, centrada en recollir les opinions i inquietuds de les entitats i la ciutadania en matèria de mobilitat. Aquesta primera sessió es va centrar en valorar la situació actual de la mobilitat, sobretot, de l’estat de les modalitats de transport més rellevants: vehicle privat, transport públic i bicicleta.

D’ençà de les sessions inicials de participació, es va avançar en l’elaboració del document de Diagnosi com a pas previ i imprescindible per a la definició de propostes d’actuació. Aquests resultats van ser presentats en una sessió posterior, que en el cas del Vallès Occidental va tenir lloc el dia 30 de gener a Terrassa. L'objectiu de la sessió va ser generar debat sobre els eixos d'actuació per tal d'ajustar-los a les necessitats del territori.

Enquestes

Enquesta de satisfacció als usuaris i usuàries de l'Oficina Comarcal d'Habitatge

Durant els mesos de març i abril de 2017 va realitzar una enquesta de satisfacció als usuaris i usuàries de l'Oficina Comarcal d'Habitatge que acudeixen a les instal·lacions del Consell a fer algun tràmit. És una enquesta que proposa la Generalitat de Catalunya a totes les oficines locals d'habitatge i serveix per fer una auditoria anual dels serveis.

Enquesta de satisfacció als usuaris de l’Oficina d’Habitatge (Enquesta satisfacció OLH)

Resultats enquesta de satisfacció als usuaris de l'Oficina d'Habitatge

Enquesta de satisfacció del servei de transport escolar

L’enquesta de satisfacció del Servei de transport escolar es va realitzar durant quatre setmanes entre els mesos de maig i juny de 2017. Té en compte diferents indicadors com: parada, horaris, vehicles, conductor/a, acompanyant i relació amb el Consell Comarcal, que gestiona el servei per delegació de la Generalitat de Catalunya.

El passat curs escolar es va comptar amb 1.705 persones usuàries del servei i amb 96 rutes que van donar servei a 39 centres educatius: 8 escoles, 19 instituts i 12 centres d’educació especial. Un cop finalitzat el termini de recollida de dades, les dades són analitzades per tal de poder emetre un informe tècnic amb les valoracions dels resultats obtinguts i les possibles accions de millora a implementar a curt, mig o llarg termini.

Resultats enquesta de satisfacció del servei de transport escolar del Vallès Occidental (juliol 2017)