Portada > Consell Comarcal > Participació i Enquestes

Participació i Enquestes

El Codi Ètic i de Bon Govern del Consell Comarcal del Vallès Occidental aprovat el juliol de 2016 insta a potenciar la ciutadania activa, participativa i crítica a través de noves accions de participació ciutadana, ja siguin consultes, enquestes, processos participatius, xarxes socials, fòrums digitals o altres. I també insta a fer públics els compromisos de qualitat amb la ciutadania, a través de cartes de serveis i desenvolupant sistemes i instruments que permetin l’avaluació i millora contínua dels serveis comarcals.

D’altra banda, la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern estableix que els usuaris tenen el dret d’ésser consultats periòdicament i de manera regular sobre llur grau de satisfacció pel que fa als serveis públics i les activitats gestionades per l’Administració pública.

Actualment, el Consell Comarcal no disposa de cap ens de participació addicional com Consells Sectorials o Consells Consultius. Per aquest motiu no es generen actes ni documents d'aquests organismes perquè no existeixen. Però sí que existeixen espais de participació com els que es descriuen a continuació.

Vallès Circular
Vallès Circular
Apunta't la data! 7 de maig Market Place d'Economia Circular
Apunta't la data! 7 de maig Market Place d'Economia Circular

Adhesió al Compromís Vallès Circular 

Un reconeixement per a empreses i entitats del Vallès Occidental implicades en el desenvolupament d'un sistema econòmic que redueixi el consum dels recursos materials i energètics així com la generació de residus. Si ets una empresa compromesa, posa't en contacte amb nosaltres i t'explicarem com aconseguir el teu Segell de compromís.

Pots trobar tota la informació en aquest enllaç del Vallès Circular

Una quinzena d’empreses han rebut l’adhesió “Compromís Vallès Circular” durant el 2018. Es preveu un nou lliurament d'adhesions al Compromís el 7 de maig de 2019. 

Les empreses guardonades el 2018 han estat: Zenquiu Lab, Campos Estela, We&b, Formigons Montcau, CIPO, Aigües Sabadell, ACS Recycling, Associació Empresaris, Europochette, TEB Vallès, Polisystek SL, Digiproces, Hydac, Circutor, Provital i la UTE Boscos del Vallès.

Anunci participació Boscos del Vallès
Anunci participació Boscos del Vallès

Participació al projecte Boscos del Vallès

Sou propietaris forestals amb necessitat de vendre fusta?Necessiteu biomassa per a les vostres calderes? Podeu adreçar-vos al Consell Comarcal (93 727 35 34).
El projecte Boscos del Vallès és una iniciativa innovadora que aporta un nou enfocament a la prevenció d’incendis forestals. Es basa en l’estructuració del mercat de compravenda de biomassa forestal per aconseguir una bona gestió forestal, que protegeixi dels incendis alhora que permet una dinamització econòmica del sector i la generació d’energia de proximitat.

Fira Sabadell va acollir la primera sessió participativa del Pla de Mobilitat
Fira Sabadell va acollir la primera sessió participativa del Pla de Mobilitat

Participació ciutadana

Actualment, el Consell Comarcal té activades les vies habituals per fomentar la participació ciutadana, però no disposa de cap ens de participació addicional. Tota la informació sobre noves vies de participació ciutadana així com les seves respectives Actes de reunió es publicarà en aquest apartat.

Pla Específic de Mobilitat del Vallès (PEMV)

La Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració dels Consells Comarcals del Vallès Occidental i l'Oriental, impulsa els treballs de redacció del Pla Específic de Mobilitat del Vallès (PEMV) orientat a millorar la mobilitat entre els municipis de les dues comarques. El 2018 s'ha realitzat una sessió de participació ciutadana al Vallès Occidental i una altra al Vallès Oriental.

Informe de retorn del Pla Específic de Mobilitat del Vallès

Enquestes

Enquesta de satisfacció als usuaris i usuàries de l'Oficina Comarcal d'Habitatge

Durant els mesos de març i abril de 2017 va realitzar una enquesta de satisfacció als usuaris i usuàries de l'Oficina Comarcal d'Habitatge que acudeixen a les instal·lacions del Consell a fer algun tràmit. És una enquesta que proposa la Generalitat de Catalunya a totes les oficines locals d'habitatge i serveix per fer una auditoria anual dels serveis.

Enquesta de satisfacció als usuaris de l’Oficina d’Habitatge (Enquesta satisfacció OLH)

Resultats enquesta de satisfacció als usuaris de l'Oficina d'Habitatge

Enquesta de satisfacció del servei de transport escolar

L’enquesta de satisfacció del Servei de transport escolar es va realitzar durant quatre setmanes entre els mesos de maig i juny de 2017. Té en compte diferents indicadors com: parada, horaris, vehicles, conductor/a, acompanyant i relació amb el Consell Comarcal, que gestiona el servei per delegació de la Generalitat de Catalunya.

El passat curs escolar es va comptar amb 1.705 persones usuàries del servei i amb 96 rutes que van donar servei a 39 centres educatius: 8 escoles, 19 instituts i 12 centres d’educació especial. Un cop finalitzat el termini de recollida de dades, les dades són analitzades per tal de poder emetre un informe tècnic amb les valoracions dels resultats obtinguts i les possibles accions de millora a implementar a curt, mitjà o llarg termini.

Resultats enquesta de satisfacció del servei de transport escolar del Vallès Occidental (juliol 2017)