Pla d'actuació comarcal (PAC)

Treballs per iniciar l'elaboració el nou Programa d’Actuació Comarcal 2020-2024

El Consell Comarcal del Vallès Occidental està treballant per poder iniciar el procés d’elaboració del Programa d’Actuació Comarcal 2020-2024. Aquest s’entén com a una eina que ha de permetre identificar els reptes territorials que cal abordar a mig i llarg termini, així com les principals estratègies i eixos, línies i programes d’actuació a impulsar al llarg dels propers anys. En aquests moments és vigent el PAC 2016-2020.

Aquest nou període de programació i planificació és una oportunitat per incorporar nous factors i elements d’innovació que permetin donar un salt qualitatiu i quantitatiu en l’impacte social, mediambiental, econòmic de les polítiques públiques territorials. En aquest sentit, els principis de l’agenda 2030 i, en concret, la localització dels ODS a nivell comarcal és un dels reptes que ha d’abordar i incorporar el nou PAC tant pel que fa al seu relat estratègic com en relació a les línies i eixos de treball a desplegar al llarg dels propers anys.

El PAC 2016-2020

El Programa d’Actuacions Comarcal 2016-2020 és un instrument per a l’acció política i tècnica del Consell Comarcal del Vallès Occidental i dels consorcis adscrits (Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental i del Consorci de Turisme del Vallès Occidental, dissolt el desembre de 2018). El PAC està concebut com a un document viu, dinàmic i obert a la seva permanent adaptació a necessitats territorials. Vol posar èmfasi en les preocupacions i demandes que des dels ens locals es determinin com a elements comuns de les polítiques supralocals i/o comarcals. En finalitzar el mandat s’ha fet una avaluació del compliment del PAC que es pot trobar actualitzada permanentment al web corporatiu, dins de l’apartat de Rendició de comptes i també de la nova pàgina del PAC.

Aquest Programa és fruit de l’anàlisi de les necessitats de la comarca i de les oportunitats de futur del territori. També neix de les bases per a una estratègia compartida de les administracions públiques locals i de diferents treballs realitzats per l’Observatori Comarcal, com el que recull els Temes centrals per desenvolupar polítiques locals conjuntes en el marc de l’Estratègia Europea 2020.

La Llei de l’organització comarcal de Catalunya determina que els consells comarcals han d’elaborar un Programa d’actuació comarcal (PAC) que ha d’incloure serveis, activitats i obres que han de dur a terme, la manera d’acomplir-los, els mecanismes de coordinació amb els municipis i comarques limítrofes i la previsió dels recursos necessaris per a finançar les actuacions. El PAC té una vigència de 4 anys.

L’actual PAC fou aprovat pel Ple del Consell Comarcal el 2010. El 2014 el Ple va aprovar la pròrroga i ampliació del PAC, per un termini reduït,  per tal de poder desenvolupar el projecte “Boscos del Vallès” i garantir-ne els serveis, adaptant el Pla a les noves necessitats d’actuació. En la mateixa sessió es va establir el compromís de començar les tasques d’elaboració d’un nou PAC comarcal.