Pla d'actuació comarcal (PAC)

El Ple del Consell Comarcal va validar els treballs realitzats per la institució per la redacció del nou Programa d’Actuació comarcal (PAC) pel període 2016-2020. Aquests treballs es traslladaran al Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del Vallès Occidental que haurà d’aprovar-lo. Actualment el Programa es troba en període d'exposició pública. Es pot consultar al següent enllaç del Tauler d'anuncis.

El Programa d’Actuacions Comarcal 2016-2020 s’entén com a com full de ruta i instrument per a l’acció política i tècnica del Consell Comarcal del Vallès Occidental i dels consorcis adscrits (Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental i del Consorci de Turisme del Vallès Occidental). El Programa s’està elaborant amb la voluntat de màxim consens i la participació dels òrgans institucionals, dels representant institucionals dels ajuntaments i dels professionals que actualment en formem part. Tal com explica el president del Consell, Ignasi Giménez “el nou Pla vol apostar per impulsar noves formes d’abordar les polítiques comarcals i per contribuir a la millora dels models de gestió existents”.  El PAC està concebut com a un document viu, dinàmic i obert a la seva permanent adaptació a necessitats territorials. Vol posar èmfasi en les preocupacions i demandes que des dels ens locals es determinin com a elements comuns de les polítiques supralocals i/o comarcals.

Aquest Programa és fruit de l’anàlisi de les necessitats de la comarca i de les oportunitats de futur del territori. També neix de les bases per a una estratègia compartida de les administracions públiques locals i de diferents treballs realitzats per l’Observatori Comarcal, com el que recull els Temes centrals per desenvolupar polítiques locals conjuntes en el marc de l’Estratègia Europea 2020.

La Llei de l’organització comarcal de Catalunya determina que els consells comarcals han d’elaborar un Programa d’actuació comarcal (PAC) que ha d’incloure serveis, activitats i obres que han de dur a terme, la manera d’acomplir-los, els mecanismes de coordinació amb els municipis i comarques limítrofes i la previsió dels recursos necessaris per a finançar les actuacions. El PAC té una vigència de 4 anys.

L’actual PAC fou aprovat pel Ple del Consell Comarcal el 2010.  El 2014 el Ple va aprovar la pròrroga i ampliació del PAC, per un termini reduït,  per tal de poder desenvolupar el projecte “Boscos del Vallès” i garantir-ne els serveis, adaptant el Pla a les noves necessitats d’actuació. En la mateixa sessió es va establir el compromís de començar les tasques d’elaboració d’un nou PAC comarcal.