Ple del Consell Comarcal

Consellers i conselleres comarcals del mandat 2019-2023
Consellers i conselleres comarcals del mandat 2019-2023

El Ple del Consell Comarcal és un òrgan de govern col·legiat que, sota la presidència del President o del Vicepresident/a que legalment el substitueixi, és integrat per tots els consellers i conselleres com a membres de ple dret. 

En ser una comarca de més de 500.000 habitants, el componen 39 membres.

Les atribucions i competències del Ple estan determinades tant pel Text refós de la Llei d’organització comarcal com pel Reglament Orgànic Comarcal.

Entre altres coses al ple li correspon aprovar la seva pròpia composició i organització, aprovar els pressupostos de cada exercici i la plantilla de personal, aprovar els plans comarcals i les formes de gestió dels serveis i els expedients per a l’exercici de les diferents activitats.

És en aquest mateix òrgan on es controla i fiscalitza la gestió dels diferents òrgans de govern amb competències delegades pel mateix ple o pel Reglament Orgànic Comarcal.

El Ple de 25 de juliol de 2019 ha aprovat que les sessions plenàries es celebrin un cop cada dos mesos: el tercer dijous de bimestre a les 5 de la tarda.

Les següents sessions que ja es fixen són: 19 de setembre de 2019, 21 de novembre de 2019 i 16 de gener de 2020.

 

 

Tot seguit podeu consultar les ordres del dia i les actes dels plens:

CONVOCATÒRIES DELS PLENS - ORDRES DEL DIA

ACTES DELS PLENS

 

COMPOSICIÓ DEL PLE 

 Pàgina en construcció.

CONSELLERS I CONSELLERES DEL GOVERN COMARCAL

.
.
.
.

CONSELLERS I CONSELLERES DE L'OPOSICIÓ

.
.
.
.