Ple del Consell Comarcal

Consellers i conselleres comarcals del mandat 2015-2019
Consellers i conselleres comarcals del mandat 2015-2019

El Ple del Consell Comarcal és un òrgan de govern col·legiat que, sota la presidència del President o del Vicepresident/a que legalment el substitueixi, és integrat per tots els consellers i conselleres com a membres de ple dret. 

En ser una comarca de més de 500.000 habitants, el componen 39 membres.

Les atribucions i competències del Ple estan determinades tant pel Text refós de la Llei d’organització comarcal com pel Reglament Orgànic Comarcal.

Entre altres coses al ple li correspon aprovar la seva pròpia composició i organització, aprovar els pressupostos de cada exercici i la plantilla de personal, aprovar els plans comarcals i les formes de gestió dels serveis i els expedients per a l’exercici de les diferents activitats.

És en aquest mateix òrgan on es controla i fiscalitza la gestió dels diferents òrgans de govern amb competències delegades pel mateix ple o pel Reglament Orgànic Comarcal.

Les sessions ordinàries del Ple es celebren el tercer dijous de cada dos mesos a les 17 hores.

Calendari sessions ordinàries Ple 2018

 

Tot seguit podeu consultar les ordres del dia i les actes dels plens:

CONVOCATÒRIES DELS PLENS - ORDRES DEL DIA

ACTES DELS PLENS

 

COMPOSICIÓ DEL PLE 

 El Ple es constitueix el 19 de juliol de 2019.

Pàgina en construcció.

 

CONSELLERS I CONSELLERES DEL GOVERN COMARCAL

CONSELLERS I CONSELLERES DE L'OPOSICIÓ