Junta de Portaveus

APARTAT EN CONSTRUCCIÓ

La Junta de Portaveus és un òrgan no resolutori ni executiu integrat pels portaveus dels grups polítics amb representació comarcal i presidit pel president del Consell Comarcal.

La seva funció és assessorar a la presidència en les qüestions relatives a l’ordre del dia de les sessions del ple, així com en les aquelles qüestions respecte de les quals requereixi l’esmentat assessorament.

En el mandat corporatiu 2019-2023 la Junta de Portaveus està integrada per: