Comissions informatives

Les comissions informatives són òrgans comarcals de caràcter col·legiat, complementaris dels òrgans de govern, sense atribucions resolutòries. La seva funció bàsica radica en l'estudi, l'informe, el dictamen i el control dels assumptes la competència dels quals correspon al Ple Comarcal.

Poden ser de caràcter general i permanent, per a grans àrees funcionals, o de caràcter especial, per al coneixement o l'estudi d'un tema concret i per un període determinat.

Les comissions informatives generals tenen la mateixa durada que el mandat electoral, si bé poden ser objecte de modificació, canvi de denominació o qualsevol altra variació, mitjançant el seguiment del procediment per constituir-les fixat en aquest Reglament. 

La designació, el nombre i la denominació de les comissions informatives de caràcter general corresponen al Ple comarcal, com també la seva modificació o supressió.

Les comissions informatives, sota la presidència del/la president/a o conseller/a en qui delegui, estan integrades per membres representants de tots els grups polítics del Consell Comarcal en relació a la seva representativitat.

Tots els grups polítics amb representació en el Consell Comarcal tenen dret a formar part de les comissions informatives. També assisteixen a les sessions la gerència i el/la secretari/tària o el/la funcionari/nària en qui delegui, com a fedatari/tària.

Les Comissions informatives no tenen una data concreta de celebració sinó que es convoquen per part del seu President/a els dies previs al Ple o quan hi ha temes per tractar.

Les comissions informatives, dins dels seus respectius àmbits competencials, tenen les següents atribucions:

  • Emetre dictàmens i propostes d'acord amb el Ple.
  • Informar prèviament a la seva aprovació, de tots aquells assumptes la competència dels quals correspongui al Ple.
  • Realitzar els estudis que li siguin sol·licitats pel Ple.

Igualment el/la president/a de l'àrea ha d’exposar periòdicament els trets principals de la seva gestió.

Les Comissions informatives que es creen pel mandat 2015-2019 són les següents, amb la següent direcció política, segons l’Acord de govern. Cada comissió està integrada, a més del president, per un representant de cada grup polític amb representació al Consell Comarcal, que actuaran amb vot ponderat. El regim de sessions de les diferents comissions serà determinat per cada una.

Comissió informativa de Govern i Serveis Generals

  • President: Marc González (PSC), amb els serveis delegats de Recursos humans; Contractació; Serveis Jurídics i Govern obert i transparència.

Comissió informativa de Territori i Sostenibilitat

  • President: Josep Beltran (PDeCAT), amb els serveis delegats de Transport escolar; Habitatge; Projectes i obres; Medi ambient; Gestió forestal i Esports.

Comissió informativa de Promoció econòmica i Polítiques actives d’Ocupació

  • President: Joan Carles Paredes (PDeCAT), amb els serveis delegats d'Empresa i industria; Comerç i turisme; Economia social i col·laborativa; Ocupació i innovació; Vallès Circular i Emprenedoria.

Comissió informativa de Benestar Social, Educació i Qualitat de vida

  • President: Montserrat Rueda (PSC), amb els serveis delegats d'Igualtat; Àrea Bàsica de Serveis Socials; Dependència; Infància i Projectes Socials.

La Comissió especial de Comptes és formada per un representant de cadascun dels grups polítics amb representació al Consell comarcal i adopta les decisions per vot ponderat d’acord amb el nombre de consellers i conselleres comarcals respectius.