Comissions informatives

Les comissions informatives són òrgans comarcals de caràcter col·legiat, complementaris dels òrgans de govern, sense atribucions resolutòries. La seva funció bàsica radica en l'estudi, l'informe, el dictamen i el control dels assumptes la competència dels quals correspon al Ple Comarcal.

Poden ser de caràcter general i permanent, per a grans àrees funcionals, o de caràcter especial, per al coneixement o l'estudi d'un tema concret i per un període determinat.

Les comissions informatives generals tenen la mateixa durada que el mandat electoral, si bé poden ser objecte de modificació, canvi de denominació o qualsevol altra variació, mitjançant el seguiment del procediment per constituir-les fixat en aquest Reglament. 

La designació, el nombre i la denominació de les comissions informatives de caràcter general corresponen al Ple comarcal, com també la seva modificació o supressió.

Les comissions informatives, sota la presidència del/la president/a o conseller/a en qui delegui, estan integrades per membres representants de tots els grups polítics del Consell Comarcal en relació a la seva representativitat.

Tots els grups polítics amb representació en el Consell Comarcal tenen dret a formar part de les comissions informatives. També assisteixen a les sessions la gerència i el/la secretari/tària o el/la funcionari/nària en qui delegui, com a fedatari/tària.

Les Comissions informatives no tenen una data concreta de celebració sinó que es convoquen per part del seu President/a els dies previs al Ple o quan hi ha temes per tractar.

Les comissions informatives, dins dels seus respectius àmbits competencials, tenen les següents atribucions:

  • Emetre dictàmens i propostes d'acord amb el Ple.
  • Informar prèviament a la seva aprovació, de tots aquells assumptes la competència dels quals correspongui al Ple.
  • Realitzar els estudis que li siguin sol·licitats pel Ple.

Igualment el/la president/a de l'àrea ha d’exposar periòdicament els trets principals de la seva gestió.

Les Comissions informatives que es creen pel mandat 2019-2023 són les següents:

-          Comissió Informativa de Govern i Serveis Centrals, presidida per la regidora de l’Ajuntament de Terrassa, Eva Candela.

-          Comissió informativa de Desenvolupament econòmic, industrial i treball, presidida per l’alcalde de Barberà del Vallès, Xavier Garcés.

-          Comissió Informativa de Drets Socials, presidida per la regidora de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, Míriam Casaramona.

-          Comissió Informativa de Transició Ecològica i habitatge, presidida pel regidor de Viladecavalls, Carles Rodríguez.