Portada > Consell Comarcal > El Consell Comarcal del Vallès Occidental > Òrgans de Govern i assessorament > Comissió Permanent del Ple - Govern del Consell Comarcal

Comissió Permanent del Ple - Govern del Consell Comarcal

Primera reunió del nou govern comarcal
Primera reunió del nou govern comarcal

La Comissió Permanent és un òrgan de govern col·legiat que, encapçalat pel President de la Corporació, és integrat per consellers i conselleres, en un nombre no superior a un terç del nombre legal dels membres del Consell Comarcal. És atribució del President tant la determinació del nombre de membres de la Comissió Permanent com el nomenament dels seus components.Correspon a la Comissió Permanent assistir el President en l'exercici de les seves atribucions. Té també aquelles competències que els altres òrgans del Consell Comarcal li deleguen i aquelles altres que li reconeix la legislació.

Els integrants de la Comissió Permanent són: 

President:

Ignasi Giménez Renom

Vocals:

 • Xavier Garcés, vicepresident 1r
 • Míriam Casaramona, viceprsidenta 2a
 • Carles Rodríguez, vicepresident 3r
 • Eva Candela, consellera de Serveis Centrals
 • Manuel Robles, conseller d'Educació i Formació 

Secretaria accidental:

 • Meritxell Montfort Camprubí

Interventor:

 • Joan Ramón Sagalés Guillamón

Tresorera:

 • Marta Picañol Clotet

Gerent:

 • Núria Carrès

CARTIPÀS DEL GOVERN COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Nou equip de govern del Consell Comarcal
Nou equip de govern del Consell Comarcal

APARTAT EN CONSTRUCCIÓ

COMPETÈNCIES

El Ple Extraordinari de 29 de juliol de 2015 va aprovar delegar a favor de la Comissió Permanent les competències plenàries següents:

(a) En matèria de contractació i patrimoni:

En relació amb els expedients de contractació i d’atorgament de concessions de qualsevol naturalesa, la competència originària de la qual correspongui al Ple de la Corporació:

 1. Contractacions de tota naturalesa, la quantitat de les quals excedeixi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost, quan tinguin una duració superior a 4 anys o quan comportin una despesa que es trobi compresa dins dels límits de l’article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 2. Concessions de caràcter plurianual la quantia de les quals excedeixi del 10 % dels recursos ordinaris del Pressupost, quan tinguin una duració superior a 4 anys o sempre que comportin despesa dins dels límits de l’article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 3. Concedir concessions administratives i llicències de Mercavallès i aprovar els expedients sancionadors que corresponguin 
 4. L’aprovació de projectes d’instal.lacions, obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
 5. Aprovar els Estudis de Seguretat i Salut, la conformitat als Plans de Seguretat i Salut i els nomenaments de Director Tècnic de les obres i de Coordinador en matèria de seguretat i salut, en tots els expedients d’obres de competència del Ple.
 6. L’adquisició de béns i drets quan els seu valor sigui superior al 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost o a tres milions d’euros.
 7. Alienar o gravar patrimoni en els supòsits següents:
  i)quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el pressupost.
  ii) quan estant previstes en el pressupost, superin els percentatges i quanties indicades per a l’adquisició de béns.
 8. Aprovar les permutes de béns immobles la quantia de les quals excedeixi del 5% dels recursos ordinaris del Pressupost o el 50 % del límit general aplicable al procediment negociat.
 9. Acceptar béns amb càrregues o gravàmens onerosos, en els termes previstos per la normativa de patrimoni.
 10. Acordar mutacions de domini públic per canvi de destí dels béns.
 11. Exercir la potestat expropiatòria.

(b) En matèria de personal

 1. Aprovar la Plantilla del personal, la relació de llocs de treball i l’oferta pública, d’acord amb el pressupost aprovat pel Ple.
 2. Aprovar les convocatòries i les bases de selecció de personal i els concursos per a la provisió de llocs de treball.
 3. Rehabilitar als/a les funcionaris/es de la Corporació.
 4. Autoritzar al personal l’exercici d’activitats de recerca de caràcter no permanent o d’assessorament per a supòsits concrets.
 5. Encarregar, mitjançant conveni o sol.licitud, la selecció i formació del personal propi, a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
 6. Declarar les incompatibilitats del personal i autoritzar o denegar les sol•licituds sobre compatibilitats.
 7. Aprovar la separació del servei als/a les funcionari/es de la corporació, llevat del què estableix l’article 99.4 de la Llei de Bases del Règim Local, i ratificar l’acomiadament del personal laboral.
 8. Determinar els llocs, el nombre i el règim del personal eventual.

(c) En matèria econòmica, d’hisenda pública i financera:

 1. Aquelles competències que es deleguin pel Ple en la Comissió permanent per a cada exercici, a través de les Bases d’Execució del Pressupost.
 2. Autoritzar, disposar despeses, reconèixer obligacions i ordenar pagaments; aprovar factures i certificacions d’obra, que no siguin competències de la Gerència ni de la Presidència. 
 3. Aprovar els expedients administratius de reconeixement extrajudicial de crèdits.
 4. Sol•licitar i acceptar subvencions quan la disposició que aprovi la convocatòria estableixi que el Ple sigui l’òrgan municipal competent.
 5. Dictar les normes pel seguiment i el desenvolupament de la comptabilitat financera i pressupostària del Consell Comarcal i dels Organismes Autònoms i societats mercantil d’ell dependents.
 6. Acordar la fiscalització prèvia limitada prevista a l’article 200.2 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 7. Acordar la substitució de la fiscalització prèvia dels drets, per la inherent a la presa de raó en comptabilitat i per actuacions comprovatòries posteriors.
 8. Resoldre les discrepàncies que es produeixin en relació a objeccions de la funció interventora, d’acord amb el que estableix l’article 217.2 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en els supòsits següents:
  a. Quan es basin en insuficiència o inadequació de crèdit.
  b. Quan es refereixin a obligacions o despeses l’aprovació de les quals sigui de la seva competència per delegació del Ple.
 9. Establiment, fixació, regulació i modificació dels recursos propis de caràcter tributari i els Preus Públics, en els termes previstos a l’article 39 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre..
 10. La declaració de nul•litat de ple dret i la revisió d’ofici i revocació dels actes dictats en via de gestió tributària, en els casos i d’acord amb el procediment establert als articles 153 i 154 de la Llei General Tributària.
 11. La concertació de les operacions de crèdit quan la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost -llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior-, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.
 12. Aprovar les formes de gestió dels serveis i dels expedients per a l’exercici d’activitats econòmiques.

(d) En matèria administrativa i processal:

 1. Declarar la nul•litat de ple dret i declarar la lesivitat dels actes administratius dictats per qualsevol dels òrgans de la corporació, a excepció del ple.
 2. Acordar la compareixença de la Corporació en tot tipus de processos judicials que, afectant directament o indirectament a aquest Consell Comarcal, es segueixin per o contra altres Administracions o particulars.
 3. L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en matèria de competència plenària.
 4. Atorgar la representació del Consell Comarcal per l’exercici de tot tipus d’accions administratives i judicials.
 5. La resolució, en via administrativa, de les accions, reclamacions o recursos de qualsevol naturalesa, que s’interposin contra els acords dictats per la Comissió Permanent en ús de les atribucions delegades en virtut d’aquest acord.

(e) En matèria de relacions interadministratives i de foment

 1. Acordar la subscripció de convenis de col•laboració amb altres Administracions, així com amb entitats i particulars; sense perjudici de les competències en la matèria del President i del Gerent.
 2. Acceptar les delegacions de competències realitzades per part d’altres entitats públiques.