Altres òrgans representatius

Comissió Comarcal de Promoció Econòmica i Ocupació

Integrada pels regidors de promoció econòmica i ocupació té les funcions de definir les prioritats i actuacions a emprendre, fer seguiment dels compromisos i acords, d’interlocució amb d’altres administracions i emetre informes a la comissió informativa.

Plenari de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials

Format per alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores dels municipis de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal, per marcar el full de ruta d’aquesta Àrea Bàsica.

Comissió d’alcaldes i Alcaldesses de Petits Municipis

Espai específic per als municipis de menys de 10.000 habitants on treballar en les seves particulars necessitats. Sumen un total de 43.784 habitants.