Grups polítics comarcals

Composició política del Consell Comarcal mandat 2019-2023
Composició política del Consell Comarcal mandat 2019-2023
Representants per municipi i grup comarcal mandat 2019-2023
Representants per municipi i grup comarcal mandat 2019-2023

 

Els membres del Consell Comarcal del Vallès Occidental estan constituïts en grups polítics, en la forma i amb els drets i obligacions que estableix la legislació electoral.

Els resultats de les eleccions municipals del mes de maig de 2019  fan que la composició del Consell Comarcal sigui la següent:

 

  • PSC: 12 consellers/es
  • ERC: 10 consellers/es
  • JUNTS per CATALUNYA: 5 consellers/es
  • CIUTADANS: 4 consellers/es
  • EN COMÚ GUANYEM: 3 consellers/es
  • CUP-AMUNT: 2 consellers/es
  • TOT PER TERRASSA: 2 consellers/es
  • PP: 1 conseller/a

 

Aquest mandat es compta doncs amb 8 grups comarcals. Per primera vegada entra al Ple el grup Tot per Terrassa.

En total el plenari comarcal està format per 19 dones i 20 homes.

Dels 39 consellers i conselleres, només 8 repeteixen respecte al mandat anterior. Uns altres 4 consellers i conselleres ja ho havien estat en d'altres mandats.

 

El règim de funcionament dels grups comarcals està regulat fonamentalment al Reglament orgànic comarcal, així com són d’aplicació supletòria els articles corresponents de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals.

RETRIBUCIONS A CÀRRECS ELECTES I GRUPS POLÍTICS COMARCALS

Consulta aquí el document

 

MOCIONS PRESENTADES PELS GRUPS POLÍTICS COMARCALS AL PLE DEL CONSELL COMARCAL

Mocions presentades durant l'any 2020

Contacta amb els grups polítics comarcals:

Grup Comarcal PSC
Grup Comarcal PSC

Grup comarcal PSC

Adreces electròniques: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)  / (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

Perfils de Twitter: @PSCVOccSud  /  @PSCVoest  /  Facebook: PSC Vallès Occidental

Grup Comarcal ERC
Grup Comarcal ERC

Grup Comarcal ERC

Adreça electrònica: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

Twitter: @ERC_vallesocc  /  Facebook: Esquerra Vallès Occidental

Grup comarcal Junts per Catalunya
Grup comarcal Junts per Catalunya

Grup comarcal Junts per Catalunya

Twitter: @JuntsXCat  /  Facebook: Junts per Catalunya

Grup Comarcal Ciutadans
Grup Comarcal Ciutadans

Grup Comarcal Ciutadans

Perfils de Twitter: @Cs_Terrassa  /  @cssabadell

Perfils de Facebook: Cs Terrassa  /  Cs Sabadell

 
Grup Comarcal En Comú Guanyem
Grup Comarcal En Comú Guanyem

Grup Comarcal En Comú Guanyem

Adreça electrònica: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

Twitter: @encomu_ccvoc  /  Facebook: ECG Consell Comarcal Voc

Grup Comarcal CAM-AMUNT
Grup Comarcal CAM-AMUNT

Grup Comarcal CAM-AMUNT

Adreça electrònica: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

Twitter: @CAlternativesV  /  Facebook: Candidatures Alternatives del Vallès

Grup Comarcal Tot per Terrassa
Grup Comarcal Tot per Terrassa

Grup Comarcal Tot per Terrassa

Adreça electrònica: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

Twitter: @TotperTrs  /  Facebook: Tot per Terrassa

Grup Comarcal PP

Perfils de Twitter: @PopularesSBD  /  @PPTerrassa

Perfils de Facebook: Partido Popular Sabadell  /  Populars Terrassa