Grups polítics comarcals

Composició política del Consell Comarcal mandat 2019-2023
Composició política del Consell Comarcal mandat 2019-2023
Representants per municipi i grup comarcal mandat 2019-2023
Representants per municipi i grup comarcal mandat 2019-2023

 

Els membres del Consell Comarcal del Vallès Occidental estan constituïts en grups polítics, en la forma i amb els drets i obligacions que estableix la legislació electoral.

Els resultats de les eleccions municipals del mes de maig de 2019  fan que la composició del Consell Comarcal sigui la següent:

 

  • PSC: 12 consellers/es
  • ERC: 10 consellers/es
  • JUNTS per CATALUNYA: 5 consellers/es
  • CIUTADANS: 4 consellers/es
  • EN COMÚ GUANYEM: 3 consellers/es
  • CUP-AMUNT: 2 consellers/es
  • TOT PER TERRASSA: 2 consellers/es
  • PP: 1 conseller/a

 

Aquest mandat es compta doncs amb 8 grups comarcals. Per primera vegada entra al Ple el grup Tot per Terrassa.

En total el plenari comarcal està format per 19 dones i 20 homes.

Dels 39 consellers i conselleres, només 8 repeteixen respecte al mandat anterior. Uns altres 4 consellers i conselleres ja ho havien estat en d'altres mandats.

 

El règim de funcionament dels grups comarcals està regulat fonamentalment al Reglament orgànic comarcal, així com són d’aplicació supletòria els articles corresponents de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals.

Contacta amb els grups polítics comarcals :

EN CONSTRUCCIÓ

OPINIÓ DELS GRUPS POLÍTICS COMARCALS