Codi Ètic

Podeu consultar el Codi Ètic en el document adjunt
Podeu consultar el Codi Ètic en el document adjunt

El Consell Comarcal del Vallès Occidental va aprovar en sessió Plenària del 27 de juliol de 2016  un nou Codi Ètic i de Bon Govern pioner i que inclou mesures que no s’inclouen en altres documents, com per exemple: les recomanacions per a acumulació de càrrecs, com actuar davant la imputació d’un càrrec públic o de confiança o la Creació d’un Comitè Ètic.

Aquest Codi Ètic és fruit del treball de la Comissió de la Transparència que està formada per tots els grups comarcals amb representació al Consell i presidida per un dels grups de l’oposició, les CUP-CAV.

L’objectiu del Codi Ètic i de Bon Govern, per tal de recollir els principis, les regles i els models de conducta a seguir per les persones que ocupen càrrecs electes i de lliure designació i per a tot el personal.

La seva finalitat és garantir una gestió política propera i compromesa amb la ciutadania i els municipis del Vallès Occidental i oferir mecanismes eficaços, democràtics i transparents en la gestió dels recursos públics comarcals.

L’elaboració d’aquest Codi Ètic i de Bon Govern s’inspira, bàsicament, en les directrius marcades per l’aprovació de la Llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Aquest 2019, i coincidint amb la finalització del mandat, s'ha realitzat l'avaluació del compliment del Codi Ètic i de Bon Govern del Consell Comarcal.