Codi Ètic

El Consell Comarcal del Vallès Occidental va aprovar en sessió Plenària del 27 de juliol de 2016  un nou Codi Ètic i de Bon Govern pioner i que inclou mesures que no s’inclouen en altres documents, com per exemple: les recomanacions per a acumulació de càrrecs, com actuar davant la imputació d’un càrrec públic o de confiança o la Creació d’un Comitè Ètic.

Aquest Codi Ètic és fruit del treball de la Comissió de la Transparència que està formada per tots els grups comarcals amb representació al Consell i presidida per un dels grups de l’oposició, les CUP-CAV.

L’objectiu del Codi Ètic i de Bon Govern, per tal de recollir els principis, les regles i els models de conducta a seguir per les persones que ocupen càrrecs electes i de lliure designació i per a tot el personal. La seva finalitat és garantir una gestió política propera i compromesa amb la ciutadania i els municipis del Vallès Occidental i oferir mecanismes eficaços, democràtics i transparents en la gestió dels recursos públics comarcals.

L’elaboració d’aquest Codi Ètic i de Bon Govern s’inspira, bàsicament, en les directrius marcades per l’aprovació de la Llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Aquest 2019, i coincidint amb la finalització del mandat, s'ha realitzat l'avaluació del compliment del Codi Ètic i de Bon Govern del Consell Comarcal.