Portada > Consell Comarcal

Consell Comarcal

El Consell Comarcal del Vallès Occidental va néixer en el marc de la Llei 6/1987 sobre l’Organització comarcal de Catalunya. Es va constituir per primera vegada el 8 d’abril de 1988. Al 1990, la Llei sobre la modificació de la divisió comarcal de Catalunya va establir la capitalitat compartida entre Sabadell i Terrassa. La seu del Consell fou la seu de l’antiga Mancomunitat intermunicipal de Sabadell i Terrassa, que es va adquirir en el mandat 1991-94. Aglutina als 23 municipis de la comarca.

Durant més de 25 anys, el Consell ha contribuït a millorar les condicions de vida al Vallès Occidental, treballant de la mà dels ajuntaments, resolent des del consens les necessitats de la Comarca, dins les limitacions competencials, amb l’objectiu de millorar i optimitzar els serveis de la població.

El Consell Comarcal, tal i com determina l’actual legislació, té un paper de coordinació de polítiques i de prestació de serveis a la ciutadania, en especial de col·laboració i suport amb les poblacions de menys de 20.000 habitants.

Les línies mestres de funcionament del Consell Comarcal del Vallès Occidental venen determinades pel Consell d’Alcaldesses i d’Alcaldes.

Membres del consell comarcal

El nombre de membres del Consell Comarcal es determina en funció dels residents de la comarca, d’acord amb l’escala següent:

  • Fins a 50.000 residents: 19
  • De 50.001 a 100.000: 25
  • De 100.001 a 500.000: 33
  • De 500.001 en endavant: 39

La comarca del Vallès Occidental supera els 500.000 habitants i  li corresponen 39 consellers i conselleres comarcals.

Fórmula electoral

Un cop constituïts tots els ajuntaments de la comarca, la Junta Electoral competent ha de procedir d’immediat a sumar separadament el nombre de regidor/es i de vots obtinguts en la comarca en les eleccions municipals per cada partit, coalició, federació i agrupació d’electors, d’acord amb les llistes respectives, sempre que hagin obtingut el tres per cent o més de vots en la comarca. La Junta Electoral  ha d’assignar a cadascun dels partits, de les coalicions, de les federacions i de les agrupacions el nombre de llocs que els corresponen, d’acord amb les regles següents:

a) Es calcula el percentatge de regidors que correspon a cada partit, coalició, federació o agrupació sobre el total de regidors de tots els ajuntaments de la comarca.

b) Es calcula el percentatge de vots que correspon a cada partit, coalició, federació o agrupació sobre el total de vots emesos en la comarca.

c) Es multipliquen els percentatges de la lletra a) per 1/3 i els de la lletra b) per 2/3 i se sumen els resultats.

d) S’ordenen en columna els partits, les coalicions, les federacions i les agrupacions, de més gran a més petit, d’acord amb el percentatge compost definit per la lletra c).

e) Es divideix el percentatge compost de cada partit, coalició, federació i agrupació per un, dos tres o més, fins al nombre igual al de llocs corresponents al consell comarcal, i es forma un quadre anàleg de l’article 163.1 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General. Els llocs s’atribueixen a les llistes a les quals, segons el quadre, corresponen els quocients majors i es procedeix a l’atribució per ordre decreixent d’aquests.

f) Si en la relació de quocients, en coincideixen dos de llistes diferents, la vacant s’atribueix a la llista que tingui el percentatge compost més alt. Si hi ha dues llistes amb el mateix percentatge, el primer empat es resol adjudicant el lloc a la llista que ha obtingut més vots a la comarca, i els successius, alternativament.

Designació dels membres del Consell

Un cop feta l’assignació de llocs, la Junta Electoral convoca els representants dels partits polítics, de les coalicions, de les federacions i de les agrupacions que han obtingut llocs en el Consell Comarcal perquè designin les persones que han de ser proclamades membres entre les que gaudeixen de la condició de regidors dels municipis de la comarca i, a més, les suplents que han d’ocupar les vacants eventuals, en nombre mínim de cinc, o igual al nombre de candidats o candidates, si els llocs que corresponen no arriben a aquesta xifra.

Cap partit, coalició, federació o agrupació no pot designar més d’un terç dels membres que li corresponen en el Consell Comarcal, entre regidors que són del mateix municipi, llevat dels casos en què això impedeixi d’ocupar tots els llocs que li corresponen.

Un cop efectuada l’elecció, la Junta Electoral proclama els membres del Consell Comarcal electes i els suplents, lliura les credencials corresponents i tramet al Consell Comarcal la certificació acreditativa dels electes i dels suplents. La composició del Consell Comarcal s’ha de fer pública en els taulers d’anuncis dels municipis de la comarca i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

En cas de traspàs o d’incapacitat d’un conseller comarcal o de renúncia de la seva condició, la vacant s’ha d’ocupar mitjançant un dels suplents, d’acord amb l’ordre establert entre ells. Si no és possible ocupar alguna vacant perquè els suplents designats ja han passat a ocupar vacants anteriors, s’ha de procedir a una nova elecció de consellers comarcals, d’acord amb el procediment de l’apartat 1.

Constitució del consell

El Consell Comarcal es constitueix en sessió pública a la capital de la comarca el primer dia hàbil després de transcorreguts quinze dies naturals a comptar de l’endemà de l’acte de proclamació dels membres electes. La sessió constitutiva, reunida per elegir el president entre els membres que la componen, és presidida per una mesa d’edat, integrada pel conseller de més edat i pel de menys edat presents en l’acte, i hi actua com a secretari el de la corporació comarcal.

Per ser elegit president, el candidat ha d’obtenir la majoria absoluta en la primera votació, o la simple en la segona. En cas d’empat, es procedeix a una tercera votació, i si en aquesta es produeix novament empat és elegit el candidat de la llista amb més consellers. Si les llistes tenen el mateix nombre de consellers, és elegit el candidat de la llista amb un nombre més gran de regidors de la comarca.

El president pot ser destituït del càrrec mitjançant moció de censura, d’acord amb el que estableix la legislació de règim local. Pot ésser candidat al càrrec de president qualsevol dels consellers.

Durada del mandat i incompatibilitats

La durada del mandat dels membres del consell comarcal coincideix amb la de les corporacions municipals. Un cop finalitzat el mandat, els membres del consell comarcal continuen en funcions únicament per a l’administració ordinària fins a la presa de possessió de llurs successors. En cap cas no poden adoptar acords per als quals és legalment necessària una majoria qualificada.

La pèrdua de la condició de regidor determina també la pèrdua de la condició de membres del Consell Comarcal.

Per temes

Per temes