Portada > Actualitat > Notícies > El Consell Comarcal posa en marxa el Pla de prevenció davant el Coronavirus i limita la celebració de reunions i actes públics

El Consell Comarcal posa en marxa el Pla de prevenció davant el Coronavirus i limita la celebració de reunions i actes públics

10/03/2020

El Consell Comarcal ha actualitzat els seus protocols d’actuació per millorar la coordinació i actuacions de les diferents àrees de la institució i per a preparar les mesures necessàries en les accions amb col·lectius de risc. Aquest matí s’han reunit els representants de l’empresa i el Comitè de Salut Laboral i s’han acordat diferents mesures preventives concretes en funció del lloc de treball un cop avaluats els riscos laborals pels treballadors i treballadores. Les mesures, que en aquest moment són preventives, s’aniran actualitzant amb el pas de les hores i els dies, en funció de l’evolució de la situació de la mà del Comitè de Personal.

També s’està establint el protocol d’actuació en cas que s’hagi de fer front a una situació d’emergència en cas d’agreujament de la situació actual o per complir les directius establertes pels serveis d’emergències i els governs català i espanyol.

Les mesures que s’han acordat avui no afecten al funcionament diari del Consell Comarcal però sí que limiten la celebració de reunions i actes públics. A cada Àrea i servei es valorarà la reprogramació i posposició de reunions, formacions, fires, jornades i altres accions grupals. Així mateix es recomana al personal de la institució limitar i valorar la participació a actes externs i a reunions grupals.

Des del Consell es vol transmetre un missatge de tranquil·litat al personal de la institució i la voluntat de prendre les mesures necessàries per la protecció i la prevenció del mateix. Val a dir que algunes de les persones treballadores del Consell Comarcal presten serveis a entorns d’assistència medicosanitària, sociosanitària, residencial i ocupacional. En aquests casos es treballa en protocols concrets de prevenció junt també a les empreses concessionàries si s’escau.

Mesures de caràcter ambiental

Les mesures de caràcter general inclouen mesures ambientals com facilitar al personal els mitjans pel rentat freqüent  de mans amb aigua i sabó, proporcionar a totes les ubicacions de l’empresa dispensadors amb solucions hidroalcohòliques atenent les característiques dels espais i de la seva ocupació, ventilació dels espais de treball de manera natural (obrint les finestres) en diferents moments del dia, remarcar la importància del bon ús de les fonts d’aigua i proporcionar informació actualitzada a la Intranet amb consells de prevenció estat actual de la situació. Així mateix es traslladarà la necessitat de l’aplicació de les mesures de prevenció a les empreses externes contractades i afectades per les activitats del Consell (neteja, seguretat, càtering dels treballadors) i es coordinaran les accions amb l’Associació de Majoristes de Mercavallès per l’activitat que fa referència al mercat comarcal.

Mesures de  caràcter organitzatiu

A banda de la limitació i ajornament de reunions i actes públics es confirma l’ajornament de viatges laborals tot seguint les recomanacions indicades per les autoritats sanitàries, tant a Catalunya com Espanya i l’estranger. També la reprogramació d’activitats formatives i/o informatives, incloent les reunions de treball que suposin la reunió de diferents persones tant a les instal·lacions del Consell Comarcal com les que aquest organitzi fora del recinte. En aquest sentit es vol fomentar l’ús de les tecnologies telemàtiques en les relacions laborals (correu electrònic, videoconferència...) i evitar els desplaçaments innecessaris.

Quan la situació ho requereixi s’articularan mesures de flexibilitat, com ara el teletreball o e-treball, en els casos en què sigui possible i ho permeti l’activitat, pactant les condicions de les mesures amb el Comitè de personal.

Mesures especials per a aquelles persones treballadores que presten serveis a entorns d’assistència

Algunes persones que presten serveis d’atenció a entorns d’assistència medicosanitària, sociosanitària, residencial i ocupacional (tals com serveis residencials assistits de gent gran, discapacitat i salut mental), han de prendre mesures especials de prevenció. S’establiran mesures concretes de prevenció per al personal de Serveis Socials i dels Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència així com del personal d’atenció a la dependència i del Servei d’Atenció Domiciliària.

Quan sigui necessari s’aplicarà el protocol de serveis d’usuaris essencials en el que es determina quins són els usuaris.

Mesures individuals

Els treballadors i treballadores que presentin símptomes compatibles (febre, dificultat en respirar o tos, o aquells que determinin les autoritats sanitàries) amb la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 han de trucar al 061 i seguir les indicacions de l’autoritat sanitària. Es recomana evitar el contacte estret i mantenir distanciació social amb persones que mostrin signes d’afecció respiratòria, com ara tos o esternuts. Només es recomana l’ús de mascareta de protecció individual en aquells casos que per sector d’activitat o per exposició directa s’hagi prescrit.

Arxivat a: General
Imatge Informació COVID-19

Arxius adjunts