Portada > Actualitat > Notícies > Resultats de les eleccions municipals al Consell Comarcal del Vallès Occidental i als municipis de la comarca

Resultats de les eleccions municipals al Consell Comarcal del Vallès Occidental i als municipis de la comarca

27/05/2019

El Consell Comarcal ha elaborat un dossier amb les dades dels resultats de les eleccions municipals i europees als diferents municipis de la comarca. D'aquests resultats se n'extreu la futura composició del Ple del Consell Comarcal, on la força més votada ha estat el PSC, que aconsegueix 12 consellers/es comarcals, seguit d'ERC, amb 10; Junts per Catalunya, amb 5; Ciutadans, amb 4; En Comú Guanyem, amb 3; CUP-AMUNT, amb 2; Tot per Terrassa, amb 2 i PP, amb 1 conseller/a comarcal. Podeu trobar les dades de tots els municipis de la comarca al dossier adjunt que ha elaborat l'Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

El Ple del Consell Comarcal està format per 39 regidors i regidores dels ajuntaments de la comarca.

Els resultats municipals fan que els resultats provisionals de la composició del Consell Comarcal siguin els següents:

PSC: 12 consellers/es
ERC: 10 consellers/es
JUNTS per CATALUNYA: 5 consellers/es
CIUTADANS: 4 consellers/es
EN COMÚ GUANYEM: 3 consellers/es
CUP-AMUNT: 2 consellers/es
TOT PER TERRASSA: 2 consellers/es
PP: 1 conseller/a

Trobeu les dades de tots els municipis de la comarca al dossier que ha elaborat l'Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Fórmula electoral

Un cop constituïts tots els ajuntaments de la comarca, la Junta Electoral competent ha de procedir d’immediat a sumar separadament el nombre de regidor/es i de vots obtinguts en la comarca en les eleccions municipals per cada partit, coalició, federació i agrupació d’electors, d’acord amb les llistes respectives, sempre que hagin obtingut el tres per cent o més de vots en la comarca. La Junta Electoral  ha d’assignar a cadascun dels partits, de les coalicions, de les federacions i de les agrupacions el nombre de llocs que els corresponen, d’acord amb les regles següents:

a) Es calcula el percentatge de regidors que correspon a cada partit, coalició, federació o agrupació sobre el total de regidors de tots els ajuntaments de la comarca.

b) Es calcula el percentatge de vots que correspon a cada partit, coalició, federació o agrupació sobre el total de vots emesos en la comarca.

c) Es multipliquen els percentatges de la lletra a) per 1/3 i els de la lletra b) per 2/3 i se sumen els resultats.

d) S’ordenen en columna els partits, les coalicions, les federacions i les agrupacions, de més gran a més petit, d’acord amb el percentatge compost definit per la lletra c).

e) Es divideix el percentatge compost de cada partit, coalició, federació i agrupació per un, dos tres o més, fins al nombre igual al de llocs corresponents al consell comarcal, i es forma un quadre anàleg de l’article 163.1 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General. Els llocs s’atribueixen a les llistes a les quals, segons el quadre, corresponen els quocients majors i es procedeix a l’atribució per ordre decreixent d’aquests.

f) Si en la relació de quocients, en coincideixen dos de llistes diferents, la vacant s’atribueix a la llista que tingui el percentatge compost més alt. Si hi ha dues llistes amb el mateix percentatge, el primer empat es resol adjudicant el lloc a la llista que ha obtingut més vots a la comarca, i els successius, alternativament.

Designació dels membres del Consell

Un cop feta l’assignació de llocs, la Junta Electoral convoca els representants dels partits polítics, de les coalicions, de les federacions i de les agrupacions que han obtingut llocs en el Consell Comarcal perquè designin les persones que han de ser proclamades membres entre les que gaudeixen de la condició de regidors dels municipis de la comarca i, a més, les suplents que han d’ocupar les vacants eventuals, en nombre mínim de cinc, o igual al nombre de candidats o candidates, si els llocs que corresponen no arriben a aquesta xifra.

Cap partit, coalició, federació o agrupació no pot designar més d’un terç dels membres que li corresponen en el Consell Comarcal, entre regidors que són del mateix municipi, llevat dels casos en què això impedeixi d’ocupar tots els llocs que li corresponen.

Un cop efectuada l’elecció, la Junta Electoral proclama els membres del Consell Comarcal electes i els suplents, lliura les credencials corresponents i tramet al Consell Comarcal la certificació acreditativa dels electes i dels suplents. La composició del Consell Comarcal s’ha de fer pública en els taulers d’anuncis dels municipis de la comarca i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

En cas de traspàs o d’incapacitat d’un conseller comarcal o de renúncia de la seva condició, la vacant s’ha d’ocupar mitjançant un dels suplents, d’acord amb l’ordre establert entre ells. Si no és possible ocupar alguna vacant perquè els suplents designats ja han passat a ocupar vacants anteriors, s’ha de procedir a una nova elecció de consellers comarcals, d’acord amb el procediment de l’apartat 1.

Constitució del Consell

El Consell Comarcal es constitueix en sessió pública a la capital de la comarca el primer dia hàbil després de transcorreguts quinze dies naturals a comptar de l’endemà de l’acte de proclamació dels membres electes. La sessió constitutiva, reunida per elegir el president entre els membres que la componen, és presidida per una mesa d’edat, integrada pel conseller de més edat i pel de menys edat presents en l’acte, i hi actua com a secretari el de la corporació comarcal.

Per ser elegit president, el candidat ha d’obtenir la majoria absoluta en la primera votació, o la simple en la segona. En cas d’empat, es procedeix a una tercera votació, i si en aquesta es produeix novament empat és elegit el candidat de la llista amb més consellers. Si les llistes tenen el mateix nombre de consellers, és elegit el candidat de la llista amb un nombre més gran de regidors de la comarca.

 

 

 

Arxivat a: General
.

Arxius adjunts