Portada > Actualitat > COVID-19 > INGRÉS MÍNIM VITAL

INGRÉS MÍNIM VITAL

.
.

EN QUÈ CONSISTEIX LA PRESTACIÓ?

 • És una prestació per a les famílies en situació de vulnerabilitat que es començarà a cobrar al juny i és compatible amb altres ajuts. És una mesura promoguda pel govern de l’Estat espanyol. Es pot sol·licitar per una persona que visqui sola o pel membre d'una família. L'ajut no és per cada membre, sinó per al conjunt de la família.
 • L’ingrés mínim oscil·la entre un mínim de 462 euros i un màxim de 1.015 euros per unitat familiar, en funció  de cada situació.  El pagament de la prestació és mensual i s’efectua per transferència bancària a un compte del titular de la prestació.
 • A qui se li concedeixi l'ajut, també estarà exempt del pagament de les matrícules universitàries per al curs 2020/2021 i els medicaments amb recepta que necessiti seran gratuïts.

 

QUI EN POT SER BENEFICIARI?

 • Persones d’entre 23 i 65 anys que visquin soles o que, encara que comparteixin domicili amb una unitat de convivència, no s’hi integrin, sempre que No estiguin casades, tret que hagin iniciat els tràmits de separació o divorci; No estiguin unides a una altra persona com a parella de fet,  no formin part d’una altra unitat de convivència;  hagin viscut de manera independent durant almenys els tres anys anteriors a la sol·licitud.
 • Persones que actualment reben la Renda Garantia de Ciutadania
 • També hi poden tenir dret les dones majors d’edat víctimes de violència de gènere o víctimes de tràfic d’éssers humans i explotació sexual.
 • No tenen dret a la prestació les persones usuàries d’una prestació de servei residencial, de caràcter social, sanitari o sociosanitari, amb caràcter permanent i finançada amb fons públics, excepte en el supòsit de dones víctimes de violència de gènere o víctimes de tràfic d’éssers humans i explotació sexual.
 • L’ingrés mínim vital i l’assignació econòmica per fill o menor a càrrec són incompatibles. Si esteu percebent actualment l’assignació esmentada, és possible que l’INSS durant la segona quinzena de juny us comuniqui d’ofici la conversió d’aquesta assignació a l’ingrés mínim vital.

 

SIMULADOR DE L'INGRÉS MÍNIM VITAL

Comproveu si us podeu beneficiar d’aquesta prestació i de la seva quantia, a través del SIMULADOR DE L’INGRÉS MÍNIM VITAL.

 

QUINS REQUISITS HE DE COMPLIR PER PODER REBRE L’INGRÉS MÍNIM VITAL?

 • Tenir residència legal i efectiva a Espanya de manera continuada durant l’any immediatament anterior.
 • Trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica, la qual cosa s’acredita tenint en consideració el patrimoni i el nivell d’ingressos i rendes.
 • Haver sol·licitat les pensions i prestacions vigents a les quals es pogués tenir dret, en els termes que es fixin reglamentàriament. En queden exceptuats els salaris socials, les rendes mínimes d’inserció i les ajudes anàlogues d’assistència social concedides per les comunitats autònomes.
 • Que la unitat de convivència estigui formada des de fa un any.
 • Figurar inscrites com a demandants d’ocupació, en el cas de persones majors d’edat o menors emancipats que no estiguin treballant.
 • A més d’aquests requisits generals, heu de reunir una sèrie de condicions referides a les vostres circumstàncies personals i/o a les de la vostra unitat de convivència.

 

SI VISC SOL/A I NO TINC PERSONES A CÀRREC, PUC DEMANAR LA PRESTACIÓ?

 • Sí, heu de tenir entre 23 i 65 anys i no estar casat (tret que estigueu en tràmit de separació o divorci) ni  unit a una altra persona com a parella de fet.
 • Així mateix, heu d’haver viscut de manera independent almenys durant els tres anys anteriors i haver cotitzat a la seguretat social almenys un any, a fi que quedi acreditada la vostra independència econòmica. El requisit de viure de manera independent i la cotització a la seguretat social no és necessari si heu abandonat el domicili habitual per ser víctima de violència de gènere o si heu iniciat els tràmits de separació o divorci.

 

ÉS COMPATIBLE AMB LA RESTA D’AJUTS, COM LA PRESTACIÓ PER DESOCUPACIÓ?

Sí, en el cas que s’estiguin cobrant altres prestacions, l'ajut que es rebrà serà de la diferència entre el que cobren i el llindar mínim. Cal analitzar cada cas de forma individualitzada.

 

QUAN PUC FER LA SOL·LICITUD?

 

El termini per sol·licitar la prestació comença el dilluns 15 de juny de 2020.

Per donar temps que les persones interessades puguin disposar de la informació i la documentació necessàries i evitar la pèrdua de drets, les sol·licituds presentades entre el 15 de juny i el 15 de setembre  tindran efectes econòmics a partir de l’1 de juny de 2020, si són aprovades i  sempre que els requisits es compleixin a la data esmentada.

 

COM HAIG DE FER LA SOL·LICITUD?

 

Es recomana fer la sol·licitud telemàticament ja que les oficines d’atenció presencial de la Seguretat Social estan tancades. La sol·licitud per internet es pot fer amb o sense certificat digital o contrasenya cl@ve.

ACCEDEIX AQUÍ A LA SOL·LICITUD TELEMÀTICA

Aquí trobareu el formulari online per aquells usuaris que no tinguin certificat.

Cal aportar la següent documentació per acreditar:

 • La identitat: DNI, passaport o llibre de família.
 • La residència a Espanya: autorització de residència o, en el cas de les persones europees, la inscripció al registre central d'estrangers de la Unió Europea o la targeta familiar de ciutadà de la Unió. 
 • El domicili: padró. 
 • La unitat de convivència: llibre de família, certificat del registre civil, etc. 
 • En el cas de víctimes de violència de gènere: certificat.
 • La situació d’atur: la demanda d’ocupació. 

 

Per acreditar la situació econòmica no cal presentar la documentació, s’haurà d’autoritzar a la Seguretat Social perquè pugui accedir a les dades.

 
En el cas de les unitats de convivència, pot presentar la sol·licitud qualsevol dels membres que reuneixi els requisits i ha d’estar signada per tots els seus integrants. 

També es pot sol·licitar per correu postal. 

 

EN QUIN TERMINI ES RESOLDRÀ LA SOL·LICITUD?

 

El termini màxim per resoldre la sol·licitud és de tres mesos des de la data de presentació.

Transcorregut aquest termini sense que s’hagi produït resolució expressa, s’entendrà denegada la sol·licitud per silenci administratiu.

Quan se sol·liciti abans del 15 de setembre,  la prestació serà reconeguda amb efectes econòmics des de l’1 de juny de 2020 si en aquesta data compliu tots els requisits.

 

ON PUC TROBAR MÉS INFORMACIÓ?

A la pàgina web habilitada per la Seguretat Social.

A la pàgina web habilitada per la Generalitat de Catalunya.

Al telèfon habilitat per la Seguretat Social: 900 20 22 22, de 9 a 14:30 hores.

També pots consultar aquí les preguntes més freqüents sobre l’Ingrés mínim vital.