CULTURA

CRÈDIT ICF CULTURA LIQUIDITAT de l’Institut Català̀ de Finances i Institut Català̀ de les Empreses Culturals – Generalitat de Catalunya

Préstecs per fer front a les necessitats de liquiditat de les empreses culturals afectades per la situació derivada del COVID-19.

 

MESURES D’URGÈNCIA AL CANAL D’EMERGÈNCIA CULTURAL  del Consell nacional de la cultura i de les arts (CONCA) - Generalitat de Catalunya

Es preveu la publicació de noves convocatòries d’ajuts per al sector

 

CANAL EMERGENCIA del Consell nacional de la cultura i de les arts (CONCA) - Generalitat de Catalunya

Canal d'emergència cultural per atendre consultes i peticions relatives  als àmbits laboral, fiscal, professional, societari, programació i contractació pública, ajuts i subvencions públiques i altres.

 

SUBVENCIONS PER A DESPESES ESTRUCTURALS D’ENTITATS AFECTADES PEL CESSAMENT DE L’ACTIVITAT CULTURAL MOTIVADA PEL COVID-19.

Ens convocant: Generalitat de Catalunya (OSIC - Dept. de Cultura).

Subvencions per contribuir econòmicament a finançar les despeses estructurals de les entitats afectades pel cessament de l’activitat cultural a causa de l’estat d’alarma declarat mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi. Poden optar a aquestes subvencions les associacions i altres entitats privades sense finalitat de lucre i les federacions d’entitats privades sense ànim de lucre.

Termini: Termini de sol·licituds del 25/05 al 30/10.

SUBVENCIONS PER COMPENSAR LES PÈRDUES PER ANUL·LACIÓ D’ESPECTACLES I ACTIVITATS CULTURALS DURANT EL PERÍODE D’ESTAT D’ALARMA AMB MOTIU DE LA COVID 19

Ens convocant: Generalitat de Catalunya (OSIC - Dept. de Cultura)

Són subvencions per contribuir econòmicament a compensar la reducció d’ingressos corresponents als espectacles i activitats culturals cancel·lades durant el període d’estat d’alarma declarat mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació.  Dirigit a Persones físiques empresàries o societats civils i mercantils i companyies que realitzen activitats culturals remunerades i compleixin algun dels requisits exposats a les bases. Entitats sense ànim de lucre que organitzen activitats culturals de pagament i que compleixin algun dels requisits exposats a les bases.

Termini: Termini de sol·licituds del 25/05 al 30/10..

Ajut per als professionals del sector de la cultura

GENERALITAT DE CATALUNYA - departaments de Cultura i Treball, Afers Socials i Famílies

Prestació extraordinària d’urgència per a la sostenibilitat econòmica dels professionals de les arts visuals, la música, l’audiovisual i d’altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària. Correspon a un únic pagament (fins a 1.024,38 euros, màxim). Aquest ajut pretén pal·liar la situació de vulnerabilitat d’aquest col·lectiu, que, fins el passat 6 de maig, no va rebre la prestació d’atur corresponent.

Termini: Es pot sol·licitar del 3 al 29 de juny.

Subvencions per a les despeses de funcionament d’empreses i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Generalitat de Catalunya (Departament de Cultura) / Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)

Aquestes subvencions tenen per objecte donar suport al finançament de les despeses de funcionament d’empreses i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19  en la mesura que ha provocat perjudicis econòmics en els destinataris.

Termini: 3 al 29 de juny del 2020, ambdós inclosos.

PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER TREBALLADORS DE LA CULTURA AFECTATS ECONÒMICAMENT PER LA COVID-19

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i pel Departament de Cultura

Prestació dirigida a professionals de l’àmbit cultural que han vist la seva activitat suspesa com a conseqüència de l’estat d’alarma per la COVID-19. Podran demanar-los els treballadors i treballadores per compte propi o per compte aliè que acreditin haver patit una reducció dràstica i involuntària dels seus ingressos econòmics per raó de la crisi sanitària a Catalunya.

Termini: El període de sol·licitud comença el dilluns dia 15 de juny i restarà obert fins a l'exhauriment de la dotació pressupostària que té destinada.