Portada > Actualitat > COVID-19 > HABITATGE

HABITATGE

Atenció ciutadana a l’oficina comarcal d’habitatge i coordinació amb els Serveis Socials de la comarca
.

Atenció ciutadana a l’Oficina Comarcal d’habitatge i coordinació amb els Serveis Socials de la comarca

Des de l’oficina d’habitatge del Vallès Occidental s’ofereix informació i assessorament general en matèria d’habitatge als habitants i municipis de la comarca que no disposen dels seus serveis propis d’habitatge. També es treballa coordinadament amb els Serveis Socials de la comarca per donar suport a les famílies més vulnerables.

Per a atenció personalitzada, preguem envieu un correu electrònic amb les vostres dades de contacte (nom i cognom, telèfon i adreça electrònica de contacte) i el motiu de la vostra consulta a l’adreça (Necessites javascript per veure aquest correu-e).

 Nova línia d’ajuts per pagar el lloguer de famílies amb dificultats econòmiques sobrevingudes per la COVID-19 - PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS SUSPESA 

Resolució TES/1199/2020, de 29 de maig, de suspensió de la presentació de sol·licituds dels ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers de l’habitatge habitual,

Línia d’ajuts específics per a les famílies amb dificultats sobrevingudes i temporals degudes a la pandèmia de la COVID-19 per fer front al pagament del lloguer del seu domicili habitual. Es tracta d’ajuts directes per pagar un màxim de 6 mensualitats de lloguer (màxim 900 euros de renda), des d’abril a setembre, per a famílies amb despeses de lloguer i subministraments bàsics que superin el 35% dels seus ingressos.

La presentació de sol·licituds, preferentment telemàtica, ha començat el dia 19 de maig i estarà oberta fins el 30 de setembre. Tot i així, s’ha de tenir en compte que els ajuts s’atorgaran per ordre d’entrada fins a exhaurir el pressupost. S’ha habilitat un número específic d’informació i assessorament (900 922 841) que funcionarà de 9 a 14.

Guia de mesures sobre habitatge – covid-19

Des de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya s’ha elaborat una Guia de Mesures sobre Habitatge, davant l'emergència sanitària provocada per la Covid-19, per tal de facilitar i donar a conèixer a les persones quines mesures tenen per ajudar-los en el pagament de l'habitatge, tant de lloguer com d'hipoteca.

 

Subvencions per al pagament del lloguer: justificació de rebuts excepcionalment per correu electrònic

El reial Decret 463/2020, de declaració de l'estat d'alarma, limita la lliure circulació de la ciutadania. Aquest fet impossibilita l'aportació dels rebuts de lloguer físicament, com a justificant del pagament de les rendes.

És per això que, excepcionalment, s'habilita l'adreça (Necessites javascript per veure aquest correu-e) per a l'aportació de rebuts, per als beneficiaris de les convocatòries LM, LP, LC, LJ 2019 i LJ 2020 amb resolució favorable. Al text del correu, indicar nom, cognoms i document d'identitat de la persona sol·licitant.

Recull de mesures en matèria d’habitatge i preguntes freqüents de l’AHC

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya posa a disposició de la ciutadania aquest web amb un recull d’informació i documentació relacionada amb les mesures en matèria d’habitatge, que es va actualitzant periòdicament. També hi ha un apartat amb preguntes freqüents sobre lloguer i moratòria hipotecària.

Preguntes freqüents del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, amb preguntes freqüents en relació al RDL 11/2020.

Web oficial del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, amb preguntes freqüents en relació al RDL 11/2020.

Moratòria en el pagament del lloguer del parc d'habitatges de la Generalitat

El Govern de la Generalitat estableix una moratòria en el pagament del lloguer per a les persones físiques arrendatàries d’habitatges i locals comercials del parc d’habitatge administrat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Se suspèn la facturació corresponent al mes d’abril i un cop acabi l'excepcionalitat, les rendes no satisfetes es pagaran de manera fraccionada durant 12 mesos. En el cas que l’estat d’excepció s’allargués més enllà del mes d’abril  i, en funció de com evolucioni la pandèmia i de quina sigui la situació social i econòmica que se’n derivi, es detallarà el desplegament d’aquesta mesura per la resta de les mensualitats i com es fraccionarà el retorn d’aquestes rendes. (Enllaç)

Moratòria de deute hipotecari per a l’adquisició d’habitatge habitual

El Govern espanyol ha aprovat una moratòria hipotecària per a les famílies més afectades per la crisi econòmica arran del Coronavirus. La mesura afecta les famílies que vegin com s'han reduït els seus ingressos o que hagin perdut llocs de treball com a conseqüència d'un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO). (Enllaç)

Suspensió de llançaments per a llars vulnerables sense alternativa habitacional (art. 1)

El govern central ha aprovat la suspensió de llançaments per a llars vulnerables sense alternativa habitacional. La persona arrendatària haurà d’acreditar davant dels Jutjats la situació de vulnerabilitat social o econòmica sobrevinguda com a conseqüència del COVID-19 que l’impossibilita trobar una alternativa habitacional. Aquesta circumstància serà comunicada pel lletrat de l’Administració de Justícia als serveis socials competents, i s’iniciarà una suspensió extraordinària del llançament, per un període màxim de 6 mesos des de l’entrada en vigor del reial decret llei 11/2020. (Enllaç) (art. 1)

Pròrroga extraordinària dels contractes d'arrendament d'habitatge habitual (art. 2)

El reial decret llei 11/2020 estableix, en el seu article 2, que els contractes d'arrendament d'habitatge habitual subjectes a la LAU 29/1994, en els quals finalitzi el període de pròrroga obligatòria o el període de pròrroga tàcita, dins del període comprès des de l'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei fins al dia en què hagin transcorregut 2 mesos des de la finalització de l'estat d'alarma, es pot aplicar, prèvia sol·licitud de l'arrendatari, una pròrroga extraordinària del termini del contracte d'arrendament per un període màxim de 6 mesos, durant els quals es seguiran aplicant els termes i condicions establerts per al contracte en vigor. Aquesta sol·licitud de pròrroga extraordinària haurà de ser acceptada per l'arrendador, llevat que es fixin altres termes o condicions per acord entre les parts. (Enllaç) (art. 2)

Podeu trobar aquí el model de sol·licitud de pròrroga del contracte d’arrendament, que ha preparat l’AHC.

Moratòria del deute d’arrendament per a les persones arrendatàries d'habitatge habitual en situació de vulnerabilitat econòmica (art. 3-9)

El govern espanyol ha decretat l’aplicació de moratòries en el pagament de les rendes de lloguer de l’habitatge habitual per a les persones arrendatàries en situació de vulnerabilitat. La mesura s’aplicarà automàticament en cas de grans tenidors i empreses o entitats públiques d'habitatge, prèvia sol·licitud de la persona arrendatària (article 4 del RD Llei 11/2020). Quan la part arrendadora no estigui inclosa en els anteriors casos (grans tenidors i empreses o entitats públiques d'habitatge), també es podran modificar de forma excepcional i transitòria les condicions contractuals, prèvia sol·licitud de la persona arrendatària (article 8 del RD Llei 11/2020). (Enllaç)

Avançament dels pagaments dels ajuts al lloguer als col·lectius més vulnerables

La Generalitat avançarà els pagaments dels ajuts al lloguer a les persones majors de 65 anys i a les dones víctimes de violència de gènere, que ja van sol·licitar ajuts el 2019. Això suposa que les oficines d’habitatge tramitaran els expedients d’ofici, i les persones beneficiàries podran presentar la documentació justificativa de l'esmentat ajut amb posterioritat al seu abonament. (Enllaç)

Assessoria en línia d'habitatge per a joves

Joventut reforça l'assessoria en línia d'habitatge per orientar els joves que no poden pagar l'habitatge de resultes d'haver perdut els ingressos per la Covid-19. Personal expert resoldrà dubtes legals de qui i com pot optar a un 50% de rebaixa en el lloguer, a un ajornament de la quota o bé obtenir un microcrèdit bancari de fins a 10 anys i sense interès.

Ajudes transitòries de finançament per a arrendataris d’habitatge habitual del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

S’ha publicat al BOE la Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen los criterios y requisitos de los arrendatarios de vivienda habitual que pueden acceder a las ayudas transitorias de financiación establecidas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020. Aquestes ajudes transitòries de finançament concedides als arrendataris d’habitatge habitual localitzat en territori espanyol comptaran amb total cobertura mitjançant aval de l’estat i no suposaran cap despesa ni interessos per al sol·licitant. S’hauran de sol·licitar per part dels arrendataris a les entitats de crèdit abans del 30 de setembre de 2020, i s’hauran de formalitzar abans del 31 d’octubre de 2020 (prorrogables fins al 30 de novembre i 31 de desembre, respectivament).

Calculadora de vulnerabilitat per accedir a les moratòries de lloguer

L’oficina comarcal d’habitatge de l’Alt Penedès posa a disposició de la ciutadania un simulador orientatiu de vulnerabilitat per a fer una avaluació ràpida del compliment dels requisits de vulnerabilitat establerts a l’article 5 del RDL 11/2020. El compliment d’aquests requisits és obligatori per poder optar a sol·licitar les moratòries de lloguer.

Guia de la llei de contenció de preus de lloguer: Llei 11.2020
 
Des de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya s’ha elaborat una Guia ràpida per conèixer la llei de contenció de preus de lloguer, que va entrar en vigor el 22 de setembre. Aquesta Llei té com a finalitat contenir i moderar les rendes del lloguer en les zones de Catalunya on els preus elevats obstaculitzen l’accés a l’habitatge de gran part de la població, atenent la necessitat de donar una resposta urgent a la situació d'emergència en matèria d'habitatge, més punyent encara com a conseqüència dels efectes econòmics derivats de la pandèmia de la Covid-19.
Deu dels 23 municipis de la comarca han estat declarats coma àrees d’habitatge tens, amb caràcter transitori, durant el termini d’un any.